Jostein Eiane har et innlegg Bygdebladet og Øyposten der han kommer med krass kritikk av partiene som i dag styrer Stavanger kommune. Han mener Rennesøy kommunedel er satt på vent de siste fire årene, og at lokaldemokratiet nærmest ikke fungerer. Vi har sammen med våre samarbeidspartier fått til mye etter sammenslåingen, selv om vi fortsatt selvsagt har store og viktige utfordringer.

Eiane kommer med mange påstander om saker han ikke er fornøyd med. Kommunedelsutvalgene fungerer ikke, investeringer blir utsatt, skolene sliter med budsjettkutt og innbyggerne har fått eiendomsskatt. Han gir et ensidig bilde av disse sakene. Derfor er det behov for å nyansere og oppklare.

Intensjonsavtalen i forbindelse med kommunesammenslåingen, definerte mål for den nye kommunen. Et av dem var at tjenestene til innbyggerne skulle være like gode eller bedre enn før sammenslåingen. For Senterpartiet er dette en viktig sak, hvor vi må slå fast at vi for Rennesøys del ennå ikke er mål. Det jobber vi hele tiden med, og det vil også ha fokus de kommende årene.

Det er selvsagt ingen overraskelse at det er stor forskjell på å ha et kommunestyre med 21 representanter som utelukkende arbeider for Rennesøy, sammenlignet med det å ha et kommunedelsutvalg som er et viktig høringsorgan, men med svært begrenset politisk beslutningsmyndighet. Kommunedelsutvalgene sine synspunkter er alltid viktig når en beslutning skal tas.

Dersom Jostein Eiane virkelig er opptatt av lokaldemokrati og best mulig fungerende kommunedelsutvalg, burde han og KrF ha mer fokus på parlamentarisme. Det har man i dag i Oslo og Bergen, og nå kan det også bli innført i Stavanger. I vår var det flertall for parlamentarisme også her. Saken kommer opp på ny til høsten.

Parlamentarisme betyr kort sagt mer makt på færre hender. I Bergen ble alle kommunedelsutvalgene lagt ned da styringsmodellen ble innført. Jeg håper et samlet KrF stemmer mot innføring av parlamentarisme når saken kommer opp på ny. Det gjorde nemlig ikke partiet i vår. En ny måte å styre Stavanger på, vil være et stort tap for lokaldemokratiet, og vi må gjøre alt for å unngå det. Da trenger vi også KrFs stemmer.

Skole er et viktig tilbud. Til tross av overgangsordning for skolene i Rennesøy og Finnøy, må de fortsatt kutte i budsjettene for å tilpasse seg Stavangers tildelingsmodell. Men vi jobber også med dette viktige temaet. Da vi fikk opp saken om ny fordelingsmodell i vår, ble det skissert en kostnad på over 50 millioner i året for å velge den modellen Senterpartiet ønsket. Det klarte vi ikke der og da, men saken vil vi likevel ta opp igjen. Vi kan ikke ha en ordning som gjør at de mellomstore skolene kommer så dårlig ut som i dag.

Budsjettet i 2020 var stramt, og det er riktig at investeringer i Rennesøy ble utsatt og tatt ut. En del av dette er på plass igjen, i tillegg til at det er gjort vedtak om nye investeringer. Etter 24 år med Høyre i førersetet, var det et enormt behov for nybygg og rehabilitering av skoler, barnehager og andre kommunale bygg i gamle Stavanger kommune.

Jostein Eiane gir et bilde av eiendomsskatten som i beste fall er mangelfullt. I intensjonsavtalen står det at en endring av eiendomsskatten må vurderes. Endringer i inntektsgrunnlaget til den nye kommunen kunne påvirke tjenestenivået. Dersom det ble eiendomsskatt i en ny kommune, ville Rennesøy og Finnøy få fritak i områder som ikke var utbygd på bymessig vis. Områder som er utbygd på bymessig vis i Rennesøy og Finnøy vil få lavere sonefaktor enn sentrale deler av Stavanger.

Det er etter dagens lovverk ulovlig å unnta noen kommunedeler fra eiendomsskatt. Verken Høyre eller Frp senket eiendomsskatten i Stavanger så lenge de hadde hånden på rattet i 24 år. Dagens flertall, derimot, har senket skatten i to omganger, og en gjennomsnittsbolig betaler i dag 2800 kroner per år.

Tilbake til Jostein Eiane, som i sitt innlegg hevder at Rennesøy kommunedel nærmest er satt på vent i nye Stavanger. Om han hadde fulgt med, ville han ha visst at dette ikke er tilfelle. Det har skjedd mye positivt både for rennesøybuen og de øvrige innbyggerne i kommunen.

Gratis SFO for første klasse, og redusert SFO-betaling i 2. klasse. Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. Budsjettmidler for hele Stavangerskolen er økt med 100 millioner kroner, 33 millioner til skolebøker, 20 millioner til drift av barnehager, barnas sommer. Mulighet for støtte til tannbehandling. Husassistenter på alle sykehjem. Gratis trygghetsalarmer. Varmepumpestøtte og støtte til klimatiltak i landbruket. Økte tilskudd til idrettslagene, og investeringsmidler til Mastra hestesportsenter. Rehabilitering av kunstgrasbane på Vikevåg. Kjøp av meieriet som skal oppgraderes for 170 millioner kroner. Vedtak om å bygge nytt helsehus på kaien. Gang- og sykkelsti fra Sokn bom over brua til Vestre Åmøy innarbeides i budsjett med kommunale midler. Gang- og sykkelsti videre til kapellet på Vestre Åmøy er ute på anbud. Oppgradering av lekeplass på Mosterøy skole, klatreinstallasjon på Vikevåg skole som var gave fra Sparbankstiftelsen til Rennesøy kommune er på plass. Opprettholdte korttidsplasser på Rennesøy sykehjem. Opprettholdt tannlegekontor i Vikevåg. Og sist, men ikke minst beholdt avfallsstasjon på Hausken – for å ha nevnt noe.

Det Eiane ikke nevner er de eldre i Rennesøy. De har ikke lenger trygghet for å få omsorgsbolig, sykehjemsplass eller korttidsplass på Rennesøy. Slik er det for øvrig for alle eldre i kommunen, hvor spesielt korttidsplass på sykehjem er utfordrende. Eldre kan oppleve å bli sendt rundt i hele kommunen for å få det behovet dekket, noe som selvsagt ikke er godt nok, og som vi jobber med.

Senterpartiet vil gjerne være med å påvirke politikken videre. Ingenting kommer av seg selv. Vi er opptatt av gode lokalmiljø i hele Stavanger. Kjernen i det er gode tjenester nær folk.

Dagny Sunnanå Hausken

Ordførerkandidat for Stavanger Sp