Eierkommunene til Lyse får utbetalt 700 millioner kroner

Lyses konsernstyre foreslår at det utbetales 1 100 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene. Av disse går 700 millioner til utbetaling mens 400 millioner kroner gjøres om til et ansvarlig lån.

Publisert: Publisert:
De 14 eierkommunene får utbetalt til sammen 700 millioner fra Lyse.

Høye kraftpriser og inntreden i mobilmarkedet førte til at Lyse-konsernet doblet inntektene i fjor. Skatteskjerpelser fra myndighetene medfører imidlertid at det meste av overskuddet overføres til staten.

Lyses resultat ble 2,45 milliarder kroner i 2022, en økning på 311 millioner fra året før. Eierkommunenes andel av resultatet blir 1 354 millioner kroner, om lag som fjoråret. Kommunene får utbetalt samlet 870 millioner kroner for regnskapsåret 2022.

Krevende kraftår

For strømkundene, kraftmarkedet og kraftbransjen ble 2022 et svært krevende år. Krig i Europa, stans i tilførslene av gass fra Russland, nedbygging av kjernekraft og kullkraft i spesielt Tyskland, kombinert med enda tettere kobling mellom Norge og kontinentet gjennom nye kabler, har ført til høye, og periodevis svært høye, kraftpriser i Sør-Norge.

Situasjonen i kraftmarkedet har ført til rekordhøye inntekter fra kraftproduksjon, først og fremst til staten gjennom skatter og avgifter. En kraftig økning av grunnrenteskatten og innføring av et såkalt «høyprisbidrag», som innebærer en skatt på 90% på priser over 70 øre/kWh, har medført at Lyses skatteregning beløper seg til om lag 10 milliarder kroner for 2022.

- Myndighetenes skatteendringer har medført en massiv overføring av verdier fra våre eiere, kommunene, til staten. Høyprisbidraget må fjernes for at nødvendige utbygginger av effekt, som oppgradering av Røldal-Suldal-kraftverkene, skal bli lønnsomme, sier Eimund Nygaard. 

Administrerende direktør i Lyse, Eimund Nygaard.

Stort behov for nye investeringer

Elektrifisering av samfunnet og økt innslag av uregulerbar kraft som vind og sol, krever et strømnett med større kapasitet og fleksibilitet. Lyse er inne i en periode med vesentlige investeringer i strømnettet for å styrke forsyningssikkerheten og for å møte samfunnets behov for omstilling for å nå klimamålene. Lyses nettselskap Lnett har i 2022 investert over én milliard kroner i nyanlegg for boliger og næringsbygg, samt forsterking og fornyelse av regional- og distribusjonsnettet. Det vil være behov for betydelige investeringer i strømnettet i regionen i mange år fremover.

Noen viktige hendelser i 2022

Regjeringen introduserte i slutten av september økt grunnrenteskatt på 8 prosentpoeng, samt et høyprisbidrag på 23% på kraftpriser over 70 øre/KWh. Marginalskatten for vannkraft i Norge, som nå er på over 90%, er høyere enn marginalskatten for oljeindustrien.

  • I oktober la Lyse på is den annonserte oppgraderingsinvesteringen i Røldal-Suldal-verkene. Dette er en konsekvens av det innførte høyprisbidraget som fjerner insentivet for effektinvesteringer. Tillit til stabile rammebetingelser som sikrer lønnsomme investeringer er avgjørende for om prosjektet kan gjennomføres.
  • Lyse kjøpte i mars 2022 mobiloperatøren Ice og ble med det en komplett telekomaktør med tjenester innen både fastnett og mobil. Lyse vedtok i juni plan for videre investeringer i utbygging av nasjonalt 5G-nett – Norges tredje mobilnett.
  • Ved utgangen av 2022 leverte Lyses heleide datterselskap Altibox bredbånd- og underholdningstjenester til 828 881 kunder. Altibox-partnerskapet har i løpet av året oppnådd posisjonen som Norges største leverandør av både fast internett og tv-distribusjonstjenester.
  • Høsten 2022 etablerte konsernet et tårnselskap for bygging av lokasjoner for 5G. I Tårnselskapet har 23 bredbåndspartnere i Altibox-partnerskapet gått sammen for å levere tårn til basestasjoner som skal støtte opp under vårt nasjonale 5G mobilnett. Basestasjonene kobles inn i Altibox-partnerskapets landsdekkende fibernett og vil gi en svært høy mobildekning i hele landet.
  • Lnett administrerte utbetaling av totalt 2,6 milliarder kroner i strømstøtte til strømnettkundene i løpet av 2022.

I 2022 ble Lyses årsresultat før skatter 11 850 millioner kroner, mot 5 486 millioner i 2021. Etter skatter utgjorde årsresultatet 2 448 millioner kroner, mot 2 137 millioner året før. Av dette tilfaller 1 354 millioner kroner majoritetseierne – 14 kommuner i Sør-Rogaland, mot 1 357 millioner i 2021.

 

Utbetaling til eierkommunene

Lyses konsernstyre foreslår at det utbetales 1 100 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene. Av disse går 700 millioner til utbetaling mens 400 millioner kroner gjøres om til et ansvarlig lån.

- Lyse har ambisjon om fortsatt å betale ut utbytter i tråd med eiernes forventninger om stabilitet og jevnt økende utbytter over tid ved økende resultater. I tillegg legges det opp til at det i særskilt gode år utdeles ekstra midler i form av nye ansvarlige lån sier styreleder Harald Espedal.

I 2022 mottok eierkommunene foruten utbytte 100 millioner kroner i avdrag og 70 millioner kroner i renter på eksisterende ansvarlig eierlån. Tilsvarende for 2021 var 100 millioner kroner i avdrag og 44 millioner kroner i renter. Konsernet utdeler dermed totalt 1 270 millioner kroner til eierkommunene basert på regnskapsåret 2022, hvorav 400 millioner gjøres om til et ansvarlig lån.

Dette får eierkommunene