Vil freda hummaren ved Vignesholmane og Mortavika

Stavanger kommune foreslår å oppretta hummarreservat ved Vignesholmane i Finnøy kommunedel og ved Mortavika i Rennesøy kommunedel.

Det kan bli oppretta tre fredningsområde for hummar i Stavanger kommune.
Publisert: Publisert:

STAVANGER: I tillegg vil kommunen også freda hummaren rundt Hundvåg og byøyane.

Det er totalt 53 hummarfredningsområde i Norge. Det første området kor hummaren blei freda blei oppretta i 2006, og det er dokumentert svært positiv utvikling for hummarbestanden.

Fiskeridirektoratet inviterte i 2020 kommunar til å oppretta lokale fredningsområde for hummar, og nå vil Stavanger ha tre fredningsområder. Bestanden av hummar på nasjonalt nivå er blitt redusert med 30 prosent i løpet av tre generasjonar.

Vignesholmane fredningsområde.

Hummaren kan leva lenge, hannane kan bli 40 år mens hoene kan bli heile 70 år.

Dei tre områda som er foreslått er gode leveområde for hummar, og er, ifølge kommunen, dei minst konfliktfulle i forhold til yrkesfiskarar. Både i Mortavika og i områda ved Stavanger er det dessutan svært utsett for at fiskereidskapar kan havna i propellar for skipstrafikk. Dessutan er det havnespy i havnebassenget i Stavanger.

Når det gjeld Vignesholmane så er det eit sjøområde med svært høgt naturmangfald, og overlappar dessutan fuglefredningsområdet der.Det er også store forekomstar av skjellsand og tareskog, som er eit viktig område for hummaren.

Mortavika fredningsområde.

Om Mortavika heiter det at området er ei viktig ferdselsåre for fejersambandet på E39, og det overlappar dessutan Nordre Rennesøy fuglefredningsområde. Det er store naturverdiar og eit bra leveområde for hummar. Fredning vil hindra at fiskereiskapar blir tekne av skipstrafikken. Det er også eit vérutsett og bratt område kor tilhøva kan føra til tap av fiskereidskapar, heiter det frå kommunen si side.

Saka skal politisk behandlast, før den blir vedteken.

Havnetbassenget i Stavanger.