Her kan noko begynna å skje neste år

Lurer du på kva som skjer med gang og sykkelvegen til Hanasand, rassikringa av vegen til Dale eller fortau over Åmøybrua? Jostein Eiane (krf) har sendt ei rekke spørsmål om trafikksikring i Rennesøy til kommunen, og fått svar. Her kan du lesa kva dei svarer:

Ennå ei stund å venta før det blir gang- og sykkeleveg mellom Hanasand og Østhusvik. Vegen er nå blitt endå meir trafikkert, etter at vegen mellom Østhusvik og Dalåker er blitt midlertidig stengd.
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

RENNESØY:

1.

Planlegging og bygging av ny gang- og sykkelvei langs FV 575 Hanasandveien

Denne strekningen har både hatt finansiering ved budsjettmidler og fylkestrafikksikkerhetsmidler. Hva er status og framdrift?

Direktørens svar

Oppstart av g/s-vei Hanasand- Østhusvik er avhengig av grunneieravtalen som er under forhandling blant de fire utbyggerne som vil bygge ut industriområdet. Stavanger kommune arbeider med forprosjekt og planlegger å starte opp grunnervervsprosessen og eventuelt detaljprosjekt i løpet av 2022, under forutsetning av at utbyggeravtale kommer på plass.

I den opprinnelige gjennomføringsstrategien er det lagt opp til at utbyggerne innenfor planområdet på Hanasand skal dekke deler av kostnadene for g/s-veien gjennom bidrag etter inngått utbyggingsavtale.

 

Bruveien, planlegging og bygging av fortau fra Bru kai til byggefeltet Raunen

I Stavanger kommune sitt budsjett for 2021 og handlingsplan for park og vei er fortau ved den kommunale Bruveien med. Tiltaket skulle, ifølge tidligere plan, prosjekteres i 2020 med byggestart i 2021. Etter det vi har forstått har det gått så lang tid at reguleringsplan må oppdateres.

Er arbeidet med oppdatering av reguleringsplanen i gang?, Blir budsjettmidler overført slik at bygging kan starte så snart reguleringsplanen er oppdatert og grunnlaget for grunnkjøp er på plass?, Når er det anslått tid for ny byggestart?

 

Direktørens svar

Idrett og utemiljø arbeider i samråd med planavdelingen og juridisk for å se på mulighet for avtaler med grunneierne etter gjeldende reguleringsplan. I og med at planen er eldre enn 10 år, er kommunen avhengig av frivillige avtaler for å erverve grunn. Parallelt arbeider administrasjonen med å sende ut oppstartvarsel for planarbeidet. Hvis det ikke blir frivillige avtaler, må det nemlig gjennomføres nytt reguleringsplanarbeid., Budsjettmidler blir overført slik at bygging kan starte så snart alt er avklart., Byggestart blir sannsynligvis våren 2023. Dersom avtalene skulle komme på plass uten behov for ny planprosess kan byggestart bli tidlig høst 2022.

 

 

 

FV 441 Åmøyveien, planlegging og bygging av gang- og sykkelvei Bruveien til Åmøybrua samt fortau over Åmøybrua

For vel fire år siden avklarte vegvesenet i kontaktmøte med Rennesøy kommune at denne strekningen kunne tas innenfor deres budsjett og uten reguleringsplan. Det har også vært klart at fortau over brua kunne bygges for seg. Senere har dette blitt skjøvet på og fylkeskommunen etterlyser finansiering for hele strekningen. Det ble i 2021 bevilget 2 mill. trafikksikkerhetsmidler fra Rogaland fylkeskommune.

Blir bevilgningen brukt til planlegging og regulering av strekningen som er nødvendig for å kunne starte bygging?, Er det noe i veien for å søke trafikksikkerhetsmidler flere år på rad til prosjektet? Det ble gjort med positivt resultat på strekningen Bruveien fra Åmøyveien til Golhaugveien (som var et større prosjekt)., Bruveien-Åmøybrua er delen av Åmøyveien med klart mest syklende og gående trafikk etter at Sokn Camping har vokst mye de siste årene. Det er stor grunn til bekymring for strekningen når ny gs-vei Åmøybrua – Vestre Åmøy kapell kommer. Ser kommunen Bruveien-Åmøybrua i sammenheng med arbeidet langs Åmøyveien for øvrig?, Kunne ikke brua også blitt tatt med nå som det er finansiering på plass?

 

Direktørens svar

Det er mest fornuftig at veieier, Rogaland fylkeskommune (RFK), tar ansvar for planlegging og bygging, blant annet fordi de innehar kunnskap og dokumentasjon om Åmøybrua. Stavanger kommune har tilbudt fylkeskommunen å overta midler vi tidligere har mottatt (kr. 2 mill.), men har ikke fått avklaringer om dette. Det kan også være aktuelt å tilby fylkeskommunen å overta eventuelle restmidler fra prosjektet som realiseres mellom Åmøybrua og rundkjøringen på Vestre Åmøy, under forutsetning av at RFK står for planlegging og bygging., Det er ikke noe i veien for å søke om trafikksikkerhetsmidler flere år på rad., Stavanger kommune ser denne strekningen i sammenheng med andre delstrekninger på Åmøy. Vi har ved flere anledninger forsøkt å få fylkeskommunen til å planlegge og gjennomføre prosjektet. Tanken bak å søke trafikksikkerhetsmidler for strekningen var å gi et insentiv til RFK om å starte prosessen, ved å tilby dem å overta midlene kommune har blitt tildelt. Dette har så langt ikke blitt prioritert av fylkeskommunen., Stavanger kommune er ikke kjent med kostnadene for denne delen av prosjektet, og vi anser det som fornuftig å overlate planlegging og bygging til eieren av Åmøybrua, som har best forutsetninger for å planlegge og gjennomføre tiltak på denne strekningen. Som tidligere nevnt har RFK fått tilbud om å overta tildelte trafikksikkerhetsmidler på kr 2 mill.

 

Hodneveien

Private har regulert og bygd første strekningen i samsvar med rekkefølgekrav. Det er også regulert videre fra Hegglandslia mot Ask som var planen at kommunen skulle finansiere og bygge. Dette er gjort i samsvar med rekkefølgekrav ihht plan 2016001. Hva er status her og grunnen til at denne ikke har vært med i Stavanger sine søknader om trafikksikkerhetsmidler?

Direktørens svar

Dette prosjektet ligger relativt lavt i prioriteringslisten i vedtatt trafikksikkerhetsplan, derfor er det hverken søkt om trafikksikkerhetsmidler eller startet prosjektering.

Fenes

Gs-vei/fortau mellom Smedatunet og gs-vei på Fenes, er ferdig regulert og halvbygd. Det er både betalt inn en halv mill. og er ytterligere krav om anleggsbidrag fra private. Hva er grunnen til at gjenstående strekning ikke er bygd evt. søkt trafikksikkerhetsmidler om fullfinansiering?

 

Direktørens svar

Dette prosjektet ligger relativt lavt i prioriteringslisten i vedtatt trafikksikkerhetsplan. Realisering av g/s- vei har som konsekvens at hele fylkesveien må forskyves, og prosjektet gir derfor en svært høy utbyggingskostnad. Dette må sees i sammenheng med trafikkgrunnlaget og antall beboere i området. Prosjektet er derfor vanskelig å prioritere.

 

 Slik såg det ut like etter raset på Dalevegen på Rennesøy i sommar.

Daleveien, sikring mot ras

Er dette noe som må inn i kommunale eller fylkeskommunale planer og fullfinansieres i budsjettene eller kan det søkes om midler til rassikring noe sted?

Direktørens svar

Her er det muligens en misforståelse. Stavanger kommune har avsatt midler til utbedring av rekkverk, samt sikring mot utrasing fra veiskråning. Dette gjelder den kommunale delen av Dalaneveien, fra krysset ved fe-rist, og ca. 100 meter i retning Dale.

Når det gjelder rassikring langs den fylkeskommunale delen av Dalaneveien, så ble det utført slike arbeider våren 2021 etter raset som gikk.

 

Skilting Rennesøyhallen

Det er sent inn anmodning om endret skilting utenfor Rennesøyhallen i kommunen sitt system for dette. Hva er tilbakemelding her?

Direktørens svar

Det er sendt søknad til samarbeidsgruppa for trafikksikkerhet om oppsetting av skilt 306.1 «Forbud for motorvogn» med unntak for vare- og syketransport. Svar på søknad er ikke mottatt.

Handlingsplan

Får kommunedelsutvalget kommunens innspill til Handlingsplan for fylkesveier på høring eller til behandling når det er tid for det?»

 

Direktørens svar

Kommunens innspill til Handlingsplan for fylkesveier vil behandlet politisk når saken sendes ut på høring. Der kan kommunedelsutvalget komme med eventuelle innspill til Utvalg for miljø og utbygging.

Publisert: