Naustet på Sør-Bokn.

SØR-BOKN: Spørsmålet om naustet på Sør-Bokn skal rivast ligg nå på fylkesmannen sitt bord. Ein hyttenabo har klaga på utvalget for by og samfunnsutvikling sitt enstemmige vedtak, og her er klagen:,

Vedrørende byggesak 20/02729 – klage på vedtak av 17.9.20 – «tillatelse til mindre tiltak»

Under henvisning til vedtak fattet i utvalg for by- og samfunnsutvikling i møte 17.9.20, sak 20/02729, klager jeg, og tillater meg å stille spørsmål ved både gyldigheten og lovligheten av vedtaket.

Selve byggesaken ble endelig avgjort av Fylkesmannen i Rogaland 22.8.19, for over ett år siden, uten anke- eller klagemulighet. Allikevel ble saken klaget inn for henholdsvis Sivilombudsmannen og Fylkesmannen hvor tiltakshaver og tiltakshavers representanter ba om omgjøring av avgjørelsen.

Avgjørelsen av 22.8.19 ble opprettholdt av Fylkesmannen, med støtte fra Sivilombudsmannen. Til tross for at saken var endelig avgjort og stadfestet av overordnet forvaltningsmyndighet, åpnet Stavanger kommune for ny søknad om det samme tiltaket, hvor man også tillot gjenbruk av den samme søknaden som ble fremmet i 2009.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling har med sitt vedtak av 17.9.20 gått imot råd og vedtak fattet av Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og administrasjonen i Stavanger kommune (som ved siste behandling avslo søknaden).

Administrasjonen frarådet sterkt å omgjøre administrasjonens vedtak, hvor det presisert at det er

nødvendig med dispensasjon og at et omgjøringsvedtak i UBS derfor kan anses ugyldig. Dermed har utvalgets medlemmer satt seg over både forvaltningsapparatet, bestående av fagpersoner, og norsk lov. De har satt individuelle hensyn foran allmenne interesser, og legger opp til presedens som vil få store, negative konsekvenser for friluftsliv, natur- og forvaltning av større samfunnsinteresser.

Det ligger ikke innenfor kommunepolitikernes handlingsrom å gi dispensasjoner for bygging i strandsonen.

Med vennlig hilsen