Stavangers økonomi: Godt resultat i 2022

Økte inntekter og kompensasjon for koronautgifter, i tillegg til lavere pensjons- og finansutgifter, gjør at Stavanger kommune leverer et bedre resultat enn forventet.

Publisert: Publisert:
Stavanger fikk et godt økonomisk resultat også i fjor.

Russlands invasjon av Ukraina og koronapandemien har satt sitt tydelige preg på året som har gått. Konsekvensene av invasjonen påvirker norsk økonomi gjennom blant annet mottak av flyktninger, endringer i trusselbildet, økende rentenivå, lavere tilgang på råvarer og høyere prisvekst.

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater i 2022. Det foreløpige regnskapet viser et netto driftsresultat på 854 millioner kroner. Dette tilsvarer 6,1 prosent av de samlede driftsinntektene. Et godt overskudd gir økonomisk handlingsrom til å kunne gå videre med investeringsprosjekter som omsorgsbygg, boliger og skoler som kommer innbyggerne til gode.

Av de 854 millionene er 437 millioner kroner brukt til å finansiere kommunens investeringer. Det er satt av 417 millioner i fond. Kommunens disposisjonsfond er styrket med 409 millioner kroner i 2022, hovedsakelig for å møte økte pensjonsforpliktelser i fremtiden.  Samlet utgjør disposisjonsfond nå 15,5 prosent av kommunens driftsinntekter. 

Store koronarelaterte utgifter også i 2022

Et uvanlig høyt koronarelatert sykefravær i starten av 2022, sammen med en dyr overtidsavtale, bidro til at Stavanger kommune også i 2022 hadde høye koronarelaterte utgifter. Kommunen har fulgt de nasjonale føringene knyttet til testing, isolering, sporing og karantene (TISK). I løpet av året ble tiltakene gradvis trappet ned, og i august stengte den siste teststasjonen. Ved årsslutt var utgiftene knyttet til korona om lag 255 millioner kroner. Rundt 80 prosent av dette ble dekket av statlige finansieringsordninger.

 Økt beredskap på informasjonssikkerhet og personvern

 Krigen i Ukraina fortsetter, og det er store energiutfordringer i Europa.

– Flyktningsituasjonen og endringer i trusselbildet, i tillegg til økte strømutgifter og høy pris- og lønnsvekst, utfordrer Stavanger kommune. Vi har jobbet godt, blant annet med å øke beredskapen på informasjonssikkerhet og personvern, for å tilpasse oss det endrede samfunnsbildet, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Bosetting av flyktninger, nye og endrede oppgaver, økte strømutgifter og høyt sykefravær førte til at budsjettrammene til tjenesteområdene ble økt med 568 millioner kroner i løpet av året. Ved årsslutt hadde tjenesteområdene brukt 24 millioner kroner mer enn de hadde i budsjettene sine. Det vil si et merforbruk på 0,3 prosent. Det er oppvekst og utdanning og helse og velferd som har brukt mer enn budsjettert, mens de resterende tjenesteområdene har et mindreforbruk. 

Skatteinntektene og rammetilskuddet til Stavanger kommune ble på 9,79 milliarder kroner i 2022. Det er 73 millioner kroner høyere enn forventet, hvorav 50 millioner kroner utgjorde skjønnstilskudd for korona. Ekstraordinært høyt uttak av utbytte, lav arbeidsledighet og lave renter har gitt kommunene uventet høye skatteinntekter i 2022. Veksten i skatteinntektene ble høy sammenlignet med 2021, og Stavanger fikk en skattevekst på 14,3 prosent.

Investerer 1,74 millarder

Investeringsutgiftene endte på 1,74 milliarder kroner i 2022.  Madlamark skole og idrettshall, Sunde og Kvernevik bydelshus og Hundvåg kirke er blant prosjektene som ble ferdigstilt i 2022. Byggeaktivitet har også pågått blant annet på Lervigskvartalet, Stavanger rådhus, Tastaveden skole og Ramsvigtunet sykehjem.

Investeringskostnadene ble lavere enn budsjettert, som følge av endret fremdrift i flere prosjekter. Dette har resultert i 281 millioner kroner lavere lånebehov enn forventet. Egenfinansieringen av investeringene ble høy og havnet på 63 prosent. Gjelden, målt som andel av driftsinntektene, viser en liten nedgang fra 62 prosent i 2021 til 61 prosent i 2022.

Årsregnskapene for Stavanger kommune er gjort opp etter gjeldende regler og overleveres i dag til revisjonen. Revisor starter nå sitt kontrollarbeid. Regnskapet korrigeres ved vesentlige endringer.

Årsrapporten for 2022 vil bli offentliggjort i slutten av mars. Årsrapportene og årsregnskapene for 2022 skal til behandling i formannskapet 11. mai og i kommunestyret 22. mai 2023.

Endringer i bevilgninger for inneværende år vil bli vurdert i forbindelse med første tertialrapport for 2023. Tertialrapporten kommer til politisk behandling i juni.