Verdens vanndag markeres i dag

Den 22. mars markeres Verdens vanndag. Årets tema er å akselerere endringer for å løse vann- og sanitærkrisen i verden.

Publisert: Publisert:

Formålet er å sette fokus på hvor viktig vann er i livene våre, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Denne dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.

I 2015 forpliktet verden seg til FNs bærekraftsmål 6, som forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann og gode sanitærforhold innen 2030. Ifølge progresjonsdata fra 2021 er det et enormt etterslep for å nå målet, og med nåværende progresjon vil ikke menneskerettigheten til rent vann og gode sanitærforhold innfris innen fristen. For å klare dette må progresjonen firedobles!

Tilgang til rent vann

Etterspørselen etter rent vann øker med økende verdensbefolkning. I dag mangler allerede om lag 2.2 milliarder mennesker tilgang til trygge vannkilder og 785 millioner mennesker bruker mer enn 30 minutter på å hente vann per gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann. I 8 av 10 husholdninger har jenter og kvinner ansvaret for å hente vann til familiene, og noen steder har marginaliserte grupper større utfordringer med å få tak i rent vann. Dette er ofte kvinner, barn, flyktninger, urbefolkninger og mennesker med nedsatte funksjonsevner. Andre steder kan sosial status, etnisitet, alder eller legning gjøre det vanskeligere å få tak i sikkert drikkevann.

Manglende tilgang på rent drikkevann og gode sanitærforhold undergraver prosessene knyttet til globale problemer som helse, sult, katastrofer, krig, og like muligheter for begge kjønn, deriblant mulighet for å få jobb og til å ta utdanning.

Lokale forfold

Den 22.-24. mars avholder FN en Vann-konferanse, med mål om å fornye forpliktelser til bærekraftsmål 6 på tvers av sektorer og blant de forente nasjonene. Alle de vann-relaterte bidragene skal samles i The Water Action Agenda.

I Norge har alle i hovedsak tilgang til rent vann til drikke, personlig hygiene og gode toalettforhold.

Norge må derimot øke oppmerksomheten på å reparere vannledninger slik at kvaliteten på drikkevannet holder seg god og rørene ikke lekker. I gjennomsnitt lekker 30 prosent av vannet ut før det når forbrukeren. Det samme gjelder gamle kloakkavløp, hvor om lag 40 % lekker ut før det når avløpsrenseanlegget. Norge må også få bedre reservevannkilder.

Vi i Norge må i tillegg gjøre mer for å beskytte våtmarksområder, myrer og økosystemer med ferskvann. I Norge er 35 prosent av innsjøer og elver forurenset eller skadet.

Hva kan du gjøre?

  • Spar på vannet – ta kortere dusjer og reparer kraner som lekker.
  • Velg miljøvennlig der du kan – dette kan være ved å velge kortreist mat, miljøvennlig kosmetikk og såpe, samt økoprogram og håndvask for rengjøring av klær.
  • Beskytt naturen – søppel skal aldri kastes i do, dette inkluderer også sanitærprodukter, våtservietter, snus og kosmetikk.
  • Organiser deg – større samfunnsendringer må til for å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller i en organisasjon.