Stavanger Høyre ber kommunen engasjere seg i kraftmastene

Høyres Sissel Knutsen Hegdal ber ordføreren svare på om kommunen har tenkt å engasjere seg i bygging av luftspenn over øyane. Høyres ordførerkandidat viser til at fristen for innspel er 24. februar.

Sissel Knutsen Hegdal (h)
Publisert:

STAVANGER: Knutsen Hegdal viser til at NVE på folkemøtet på Finnøy understreka at det er «svært viktig» å senda inn skriftlege høyringsinnspel til forslaga som ligg på bordet.

Lnett har både foreslått luftlinjer over Finnøy og Rennesøy, og jordkabel.

Skadevirkninger

«Idet jeg ikke kan se at høringsinnspill til meldingen er satt opp til politisk behandling innen fristens utløp, fremmes med dette følgende spørsmål:

  1. Vil det på vegne av Stavanger kommune bli inngitt høringssvar til meldingen fra NVE med krav om hva som kreves utredet?
  2. Er det i høringssvaret argumentert for at NVE bør utrede legging av sjøkabel/kabel i bakken?
  3. Hvilke undersøkelser har Stavanger kommune foretatt med hensyn til alternative trasevalg?
  4. Har Stavanger kommune gjort en vurdering av hvilke skadevirkninger oppføring av master og luftspenn vil føre med seg på natur, næring, fugleliv, helse og velvære?
  5. Er det gjort vurderinger av om det er hensiktsmessig for Stavanger kommune å inngå i et «spleiselag», slik man tidligere f eks har gjort ved prosjekter i Nasjonal Transportplan?

Unison enighet

L-nett har planlagt for luftspenn med bygging av store master fra Madla og over øyene i Ryfylke. Dette har ført til stor protest fra en rekke involverte aktører berørte parter og en rekke politiske parti har engasjert seg i saken. Begrunnelsen for å planlegge for luftspenn er at dette alternativet er 1,5 mrd billigere enn å føre strømmen fram i kabel.

Påstanden om at strømkabel er dyrere enn luftspenn er det imidlertid ikke nærmere redegjort for, og det er også uklarhet med hensyn til hvordan den samfunnsøkonomiske kostnaden av kabel i luftspenn og med master er estimert.

Mye har imidlertid skjedd siden Stortinget fattet vedtak om luftspenn som foretrukket framføringsmåte av elektrisk kraft. Siden den gang er nødvendigheten av et grønt skifte som ikke bare har mål om mindre utslipp og mindre forurensing, men også mindre nedbygging av natur blitt vektlagt i stadig større grad. I tillegg er det nå en ny NOU ute til høring som berører dette, og som kan endre tidligere praksis fra staten/NVEs side.

Den unisone tilbakemeldingen på folkemøtet 17. januar var at kabel i bakken/sjøkabel er det eneste riktige og fornuftige alternativet. Legging av kabel er raskere og vil imøtekomme alle innvendingene mot luftspenn. Det er også en forsyningsmessig sikrere måte.

Det ble også redegjort for at det er vesentlige innvendinger mot de naturinngrep mastene og kabel i luftspenn vil ha. Traseen som er foreslått går gjennom sårbar natur og vil berøre naturmangfoldet på en svært uheldig måte», heiter det i henvendelsen frå Sissel Knutsen Hegdal til ordføraren.