Fire biogassanlegg får 162 millioner kroner i Enovastøtte

Enova går inn med 161,9 millioner kroner i støtte til fire biogassanlegg i Norge. De fire selskapene er Hardanger Biogass, Lista Biogass, RENEVO og Sømna Biogass Eiendom.

Publisert: Publisert:
Hardanger Biogass sitt anlegg skal bygges på Husnes i Kvinherad.

Siden oppstarten av biogassprogrammet i 2009 har Enova bidratt til produksjon av biogass til over 1 TWh fornybar energi.

Dette var runde to i Enovas utlysinger for støtte til biogass i 2022. Programmet skal gi støtte til aktører som ønsker å etablere ny, eller videreutvikle eksisterende, industriell produksjon av biogass. Utlysingen var satt opp som en konkurranse og de fire selskapene scoret best på de to kriteriene innovasjonsgrad i prosjektet og høyt energiresultat per støttekrone. De to kriteriene ble vektet med 50% hver.

-Enova støtter de som går foran. Biogass kan spille en viktig rolle i overgangen til fornybare energikilder og vår oppgave er å bidra til teknologiutvikling og økt lønnsomhet i verdikjeden for biogass og biodrivstoff, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Spisset mot innovasjon

Enova sin satsing mot biogass ble i mars 2022 spisset mot innovasjon. Hensikten var å fremme innovative teknologier og løsninger som på sikt ville gi økt lønnsomhet for bransjen. Programmet er rettet mot søkere med god dokumentert gjennomføringsevne og prosjekter som er "gryteklare".

-Verden må avkarboniseres. Det aller viktigste vi kan gjøre for å få ned utslippene, er å utvikle alternativer til fossil energi. Biogass spiller en viktig rolle i denne omstillingen. Prosjektene som nå får støtte fra Enova bidrar til innovasjon, og det kan føre til økt lønnsomhet og utslippskutt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Pr. i dag er det 94 000 tonn/år husdyrgjødsel som brukes inn mot biogass. Dette tilsvarer om lag 1 prosent av husdyrgjødsla i Norge. De fire selskapene som nå har fått støtte planlegger å benytte mer husdyrgjødsel og sørge for at ytterligere 250.000 tonn/år går til biogass.

De fire selskapene vil samlet bidra til 320 GWh/år mer i biogassproduksjon. Alle de fire prosjektene planlegger å produsere flytende biogass (LBG).

De fire prosjektene som får støtte

Hardanger Biogass AS    – 35 350 000 kroner

Netto energiproduksjon: 70,9 GWh

Biogassanlegget skal etableres på Husnes i Kvinnherad kommune, på nabotomta til Hydro Husnes. Selskapet skal investere i et komplett biogassanlegg med produksjon av flytende biometan (LBG). Biometanet vil ha samme kvalitet som naturgass som omsettes i markedet. En vil også fange den biogene CO2 som oppstår i prosessen. Dette er også et produkt som skal tilbys til markedet. I tillegg vil biorest, med høyt næringsinnhold, leveres til lokale bønder. Hardanger Biogass AS skal produsere biogass med utgangspunkt i lokale og regionale råstoff.

Lista Biogass AS                - 36 139 094 kroner

Netto energiproduksjon: 71,7 GWh

Biogassanlegget skal bygges i Lista fly- og næringspark i Farsund kommune. Lista Biogass AS skal investere i et komplett biogassanlegg med produksjon av flytende biometan (LBG). Biogassen som produseres vil ha samme kvalitet som naturgass. Selskapet vil også fange den biogene CO2 som oppstår i prosessen. Dette er også et produkt som skal tilbys til markedet. I tillegg vil biorest, med høyt næringsinnhold, leveres til lokale bønder. Lista er i likhet med Hardanger Biogass også et regionalt produksjonsanlegg der en skal produsere biogass med utgangspunkt i lokale og regionale råstoff.

Sømna Biogass Eiendom AS – 60 000 000 kroner

Netto energiproduksjon: 81,7 GWh

Prosjektet skal etablere en biogassproduksjon basert på bruk av råvarer fra lokalt landbruk og såkalt blå næring. Det skal produseres flytende biogass (LBG), men også her så skal en ta vare på biogen CO2 fra prosessen. Dette produktet vil også tilbys i markedet. Sømna Biogass har som mål å produsere en biorest som kan videre utvikles til fullverdig gjødsel.

RENEVO AS Jondal          - 30 379 242 kroner

Netto energiproduksjon: 52,1 GWh

Prosjektet skal etablere et biogassanlegg i industriområdet Tryglavik i Jondal i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Anlegget skal produsere flytende biogass i tillegg til biproduktene bio-CO2 og biogjødsel. RENEVO tar sikte på at dette anlegget skal være et standardisert turn-key biogassanlegg og en løsning som selskapet kan repetere flere ganger.

Enova planlegger ny søknadsrunde med søknadsfrist medio april 2023.