Klostergarden får 250 000 kroner til næringsutvikling

Pengane skal brukast på eit visingssenter og skal bidra til å styrka Stavanger som matregion og reiselivsdestinasjon, medrekna Visit Utstein.

Anders Scanke Rettedal og kona Inger Lise Aarrestad Rettedal vil utvikla Klostergarden.
Publisert: Publisert:

Formannskapet vedtok i møtet 8. desember å støtta 11 aktørar som til saman får 3,5 millionar kroner i støtte til næringsutvikling.

Det nye visingssenteret på Klostergarden skal blant anna innehalda eit proffkjøkken, samt skjære- og foredlingskapasitet.

Må innfri visse krav

Tiltaka som har fått støtte må ha betydning for fleire aktørar i ein bransje, eller vera eit løft for det regionale økosystemet for innovasjon og entreprenørskap.

I tillegg må initiativa som få støtte kunne koplast til eitt eller fleire av kommunen sine satsingsområde:

– Energihovudstaden

– Landbruk og Havbruk

‍ – Industri, teknologi og kompetanse

– Oppleving, reiseliv og kultur

Kommunen ønskjer å stimulera til utvikling og etablering av prosjekt som kan bidra til verdiskaping, arbeidsplassar og omstilling i næringslivet.

To gonger i året vert det lyst ut midlar til næringsstøtte kor aktørane kan søke om midlar.

I tillegg til Klostergarden får Youngfish AS 50 000 i støtte til etablering av nettverk og møteplass for unge som jobbar i havbruksnæring. Målet er å skapa ein relevant og næringsaktuell møteplass der unge i bransjen kan møtast og diskutera problemstillingar, nye løysingar og liknande.

Også TEAL AS er blant dei innstilte og får 350 000 i støtte til etablering av innovasjonsnettverk for veksthusnæringa. Innovasjonsnettverket skal jobba for å sikra næringa ei framtid i regionen, blant anna gjennom utvikling og deling av kunnskap og erfaring med bruk av nye løysingar. Nettverket har eit langsiktig mål om å bli næringsklynge.