Kommunen venter en moderat nedgangsperiode

De langsiktige prognosene viser at Stavanger kommune er på vei inn i en moderat nedgangsperiode med historisk høy prisvekst og økt rentenivå.

Kommunedirektøren regner med at Stavanger går inn i en «moderat nedgangsperiode».
Publisert: Publisert:

STAVANGER: Situasjonen i Europa påvirker Stavanger kommune, blant annet gjennom bosetting av flyktninger og økte strømpriser.

Også staten har høye utgifter i forbindelse med flyktningestrømmen og de økte strømutgiftene i Sør-Norge. Regjeringen har varslet endringer i skatter og avgifter for naturressurser.

 – Dette vil kunne redusere kommunenes handlingsrom og føre til at det i fremtiden vil bli mer krevende å finansiere kommunale tjenester, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.

Flere innbyggere

Kommunedirektør Per Kristan Vareide.

Det er forventet en økning i utgifter på 295,8 millioner kroner ved utgangen av året, i forhold til hva som er budsjettert på drift. Samtidig er det forventet en økning i inntektene med 204,4 millioner kroner.

Stavanger kommune er godt i gang med målet om å bosette 750 flyktninger fra Ukraina og andre land i løpet av 2022. Per september har kommunen bosatt om lag halvparten av flyktningene. Det planlegges for økt bosetning også i 2023. 

I første halvår i år fikk Stavanger 445 flere innbyggere. Dette er en økning på 0,3 prosent og samsvarer med forventningene. Befolkningsveksten skyldes et fødselsoverskudd på 241 personer, samtidig som flere flyttet til kommunen enn ut av kommunen.

Lav ledighet

Arbeidsledigheten i Stavanger kommune er lav og viste 1,8 prosent ved utgangen av august. Ledigheten har vært stabilt lav gjennom de siste fire månedene. I tillegg er behovet for arbeidskraft stort, og både offentlige og private virksomheter har utfordringer med å finne riktig kompetanse. Behovet er størst innenfor helse, pleie og omsorg, men det er også et stort behov for arbeidskraft innenfor bygg og anlegg og ingeniør- og IKT-fag.

-Kommunen har fortsatt solid økonomi, men prognosene fremover tilsier at utgiftene vil øke mer enn inntektene, sier Vareide.

Publisert: