Eleveundersøkelsen: Økende mobbing i rogalandsskolen

Rogaland har lavere andel elever som oppgir å bli mobbet på skolen, sammenliknet med andre fylker. Men også i Rogaland øker andelen på alle trinn, viser årets elevundersøkelse.

Publisert: Publisert:

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn i grunnskolen. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med 10 trinn.

Mest mobbing på 5. trinn

Som figuren under viser, er mobbing høyest på 5. trinn, og avtar for hvert årstrinn.

Andelen elever som melder om mobbing varierer mye mellom kommunene i Rogaland, og også mellom skoler i en kommune.

Det er ikke store kjønnsforskjeller, men dette skoleåret kan se en tendens til at jenter melder om mer mobbing enn gutter på de tidligste trinnene, og at dette jevner seg ut. I år melder en større andel gutter enn jenter om mobbing på 10. trinn. I landet ellers er denne andelen lik mellom kjønnene.

Høy trivsel på alle trinn

I Elevundersøkelsen svarer elevene på mange spørsmål om trivsel, motivasjon, støtte fra lærer og støtte hjemmefra, samt om felles regler og læringskultur. Rogalandselevene svarer stort sett likt som landssnittet, noe som innebærer en jevnt høy trivsel på alle trinn.

På noen indikatorer faller snittet etter hvert som elevene blir eldre. Særlig tydelig er dette på Støtte fra lærer, men også for Motivasjon, Felles regler og Vurdering for læring. Indikatoren som omhandler Faglig utfordring øker med årstrinnene.

Lite støtte fra lærer

Andelen mobbet på skolene er i mange tilfeller korrelert med de andre indikatorene i Elevundersøkelsen. Sammenhengen er tydeligst på 10. trinn, fulgt av 6. og 9. trinn.

På 10. trinn er det høyest korrelasjon mellom mobbing og Støtte fra lærer, fulgt av Læringskultur og Trivsel. Dette vil si at på skoler hvor elevene har meldt om mye mobbing, har de også meldt om lite støtte fra lærer, og motsatt: lite mobbing og høy støtte fra lærer. Vi kan ikke si noe om kausalitet (årsak-virkning): Er det lite mobbing på skolen på grunn av støtte fra lærer, eller er det mye mobbing på skolen samtidig som elevene mener at de har lite støtte fra lærer? Korrelasjonen viser kun en tendens til at elever som melder om mobbing også melder om lite støtte fra lærer, og omvendt.

Som nevnt over, er Støtte fra lærer en indikator som faller fra 5. til 10. trinn, slik også mobbing gjør. Nedgangen i mobbing flater ut på ungdomstrinn, mens fallet i Støtte fra lærer fortsetter. Dette medfører en større avstand mellom de to indikatorene på 9. og 10. trinn. Skolene med lavest støtte fra lærerne på 10. trinn, er også de som har størst andel elever som oppgir å bli mobbet.

Det er lavest korrelasjon mellom mobbing og de andre indikatorene på 8. trinn. De fleste av disse elevene har nylig begynt på en ny skole, og er kanskje ikke like kjent med skolekultur, lærere og medelever. På denne måten er det kanskje svarene på Elevundersøkelsen mindre systematiske.

Skjerming av tall

Det er strenge personvernregler knyttet til resultatene i Elevundersøkelsen (og særlig knyttet til mobbing). Det betyr at mange skoler og kommuner ikke får resultater på en eller flere indikatorer. Statsforvalteren har ikke tilgang til mer informasjon enn det kommunen eller skolen selv får. Korrelasjonsanalysen over er basert på tall som ikke er unntatt offentlighet.

Før denne publiseringen har Utdanningsdirektoratet gjennomgått prikkereglene, og strammet ytterligere inn hvilke tall som kan publiseres. Dette fører til at skolene opplever mer prikking i årets publisering enn tidligere år.