Slik vil arkitektane utvikla Vikevåg

Link Arkitektur har laga ei rekke skisser til korleis Vikevåg kan utviklast. Her er nokre smakebitar:

Coop Extra (t.h.), med helsehus på toppen, får ein meir samenhengande fasade som ei moderne sjøhusrekkje. Kulturhuset Meieriet blir åpna opp, og det blir uteplass der kor det i dag er parkering.
Publisert:

RENNESØY: Mulighetsstudien for Vikevåg lanserer tre forslag, kor det eine inneber nybygg der kor «Gjenbruken» er i dag.

Men kommunedirektøren foreslår at det blir venta med utbygging på denne tomta, til behovet er der. I staden vil kommunen ha ei fullstendig rehabilitering av Kulturhuset Meieriet og tilbygg til helsehuset i Coop Extra-bygget.

Meieriet vil då framstå som eit nytt bygg i Vikevåg, og vil bli Rennesøy si nye storstove og ein naturleg møteplass for innbyggjarane, heiter det frå kommunen.

Kommunen meiner også at det bør vurderast å flytta busstrafikken vekk frå kaiområdet for å sikra eit bilfritt sentrum og opparbeiding av torg.

Det blir også tilrådd at det gamle kommunehuset blir seld og tomta omregulert til bustader. Lågterskeltilbudet i det verna sjøhuset (MC-huset) blir verande til det er funne nye lokjaler. NAV blir verande i Vågentunet. Forslaget kjem opp i kommunedelsutvalet neste veke.

Heile mulighetsstudien frå Link Arkitektur kan du lesa her:

file:///C:/Users/KRB602/Downloads/Vedlegg%2001_%2020220616_Mulighetsstudie%20(4).PDF

Kulturhuset Meieriet sett frå søraust. Kafé med stor uteplass. Aktivitetar og soner på torget. Avgrensningar hindrar innkjøring på torget og skaper ein sosial og trygg opphalds- og aktivitetsone for alle aldersgrupper.
Meieriet transformert til kafé, innbyggerservice, innbyggertorg, bibliotek, scene og ungdom og fritid. Uteområda har sitjeplassar, utescene, aktivitetar og soner for alle aldersgrupper. Hovudinngang i aust er i det midtre partiet.
Vindusflatene i første etasje er åpna opp og meir eller mindre bevart med mindre vindu i andre etasje. Utvendig trapp er fjerna og erstatta med ny innvendig trapp ved personalinngang i vest.
Store steinar og beplantning avgrensar mot vei og skaper sittesoner rundt bygget også på nordvest side. Scene-bakdel er kledd i metallplater og utvida mot aust.
Kafé i første etasje, ny trapp til 2 etg., utgang til uteområder på terrassen. Kaféen heiter Meieriet og konseptet er et litt røffare meieri-stil, med pussa betonggolv, treflater, railwayfliser, grøne planter, melkespann og melkeflaser med lys i.
Kafé med utsikt i første etasje.
Inngangsparti trekt inn, melkeflaskevegg lagar eit lite skilje til kafé fra bibliotek, innbyggartorg og innbyggarservice. Sittesoner i vinduet.
Trapp fører opp til andre etasje. Gang fører videre inn til innbyggarservice og innbyggartorg.
Arbeidsstasjonar til bibliotek. Fleire soner for publikum til å jobba, studera, sitje ned, lese, eller ha småmøter. Vikevågs nye storstove og den viktigaste sosiale møteplassen for alle.
Sittesoner i vinduene skal laga liv sett utanfrå.
Innbyggarservice. Foaje for publikum ved konsertar, utanfor er scene med lysvegg og opphaldsone.
Nybygget på kaien. Halve sjøhus som vil gi tilknytning til eldre sjøhusbebyggelse. Dette ligg ikkje inne i kommunedirektøren sitt forslag.