- Den type ekstreme konklusjonar og rapportar som EAT-bevegelsen nyleg kom med, som nærmast slår beina under all norsk kjøtproduksjon fordi den ikkje er berekraftig, har eg vanskeleg for å ta alvorleg. Og særleg når «rikmannsfruen», Gunnhild Stordalen som leiar bevegelsen, alt dagen etterpå set seg i sitt eige private fly og flyr over til andre sida av jordkloden. Det miljøfotavtrykket er så mykje, mykje verre enn det som me som produserer mat på norske naturressursar etterlet oss. Her burde verkelege dei store norske medieinstitutta sett denne dama skikkeleg til veggs, seier Gudmestad, som meiner det bør vera eit visst samsvar mellom liv og lære når Stordalen går så høgt på banen.,

Må vera endringsvillege

Som mange andre, fylgjer også bondelagsleiaren godt med på både klimadebatten og dei ulike trendane som rører seg i opinionen både i forhold til nye miljøkrav i landbruket, dyrevelvelferd og nye kosthaldsvanar i delar av befolkninga.

-Me som næring  må vera endringsvillege og koma både dyrevernalliansen og bevegelsar som EAT-bevegelsen i forkjøpet. Det same gjeld dei nye veganartrendane og andre trendar som set nye krav og utfordrar norsk landbruk. Så skal me gjennom sakleg og nøktern informasjon fortelja dei kva norsk landbruk eigentleg står for, og at me ikkje minst tek dyrevelferda på den største alvor.