Vil bygge Norges største biogassfabrikk på Jæren

De største landbrukssamvirkene og noen av de største energi- og
gjenvinningselskapene i Norge, har nå inngått en intensjonsavtale om å
bygge et biogassanlegg til en halv milliard kroner på Grødaland i Hå
kommune, Rogaland.

Publisert: Publisert:
Klar for biogass-anlegg på Jæren. Fra venstre Ingrid Nordbø, Per Harald Vabø,m Eimund Nygaard, Kjell Rakkenes, Frode Halvorsen og Bjørn Malmin.

MILJØ: Anlegget kan gi en klimagevinst i størrelsesorden 65
000 tonn CO2-ekvivalenter.

Air Liquide Skagerak, Lyse, IVAR, TINE, Nortura og Felleskjøpet Rogaland
Agder, står bak det nystiftede selskapet Bio Jæren AS, som ønsker å sette
ytterligere kraft bak det grønne skiftet ved å bruke gjødsel, slakte- og annet avfall til bærekraftig produksjon av biogass og biogjødsel.

Dette vil redusere utslippet av metan, lystgass og CO2 fra gjødselhåndteringen ved gårder i Rogaland – og erstatte mineralgjødsel med biogjødsel fra biogassproduksjonen.

Et biogassanlegg vil også kunne bidra til å redusere forurensing av vassdrag, men ikke minst ta vare på det overskuddet av fosfor landbruket på Jæren har i dag - og ved behov omfordele det til andre deler av Norge.

Hele 650 000 tonn husdyrgjødsel samt slakteri- og annet avfall vil
kunne gå inn i produksjonen – og reststoffene av produksjonen, skal bli til
næringsrik biogjødsel.

Per Harald Vabø fra Felleskjøpet undertegner kontrakten.

Sparer 65 000 tonn CO2

Målet er en produksjon på 130 -140 GWh, som tilsvarer mellom 13 og 14
millioner liter diesel i året. Ikke bare vil biogassen erstatte fossilt drivstoff,
men håndteringen av husdyrgjødselen hos bonden - og biogjødsel som
erstatning for mineralgjødsel, vil gi en betydelig klima- og miljøgevinst, cirka
65 000 tonn CO2-ekvivalenter per år; eller for å bruke et annet bilde:
Klimagassbesparelsen fra et biogassanlegg på Jæren, vil tilsvare utslipp fra
cirka 50 000 personbiler per år.


Bruk av husdyrgjødsel til produksjon av biogass har en dobbel miljøeffekt. For det første bidra det til reduserte utslipp av metan, lystgass og CO2 fra gjødsel-håndteringen på gården. For det andre reduseres CO2-utslippene
betydelig ved å erstatte diesel innen transport med flytende biogass.

Ønsker et taktskifte

I en felles uttalelse sier konsernsjef i Air Liquid Skagerak, Frode Halvorsen,
konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, konsernsjef i IVAR, Ingrid Nordbø,
konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland, konsernsjef i Nortura, Anne Marit
Panengstuen og administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder, Per
Harald Vabø:


-Vi tar dette industrielle initiativet, fordi vi mener Norge trenger et taktskiftet
innenfor sirkulærøkonomi, samtidig som et biogassanlegg vil styrke det
samlede bærekraftregnskapet til matproduksjonen i regionen.


Ressursgrunnlaget og transportavstandene på Jæren ligger til rette for at vi
kan bygge det største biogassanlegget av sitt slag her i Norge – i naboskap
med det allerede eksisterende anlegget til IVAR. Våre virksomheter
representerer samlet sett en unik kompetanse som vi kan bruke for å utvikle
en effektiv verdikjede fra gård, slakterier og husholdninger - til biogasstank
og tilbake til bonden. Vi snakker her om sirkulærøkonomi i praksis.

Forutsatt investeringsstøtte fra Enova, kan biogassanlegget stå ferdig i 2025.