Reguleringsplanen for Finnøy Betong er nå endeleg stadfesta.

FINNØY:  Etrter at kommunestyret i Stavanger godkjende reguleringsplanen, blkei vedtaket anka inn for Statsforvaltaren av naboar til bedrifta. Nå foreligg avgjerda: Klagen vert avvist.,

Statsforvaltern er mellom anna enig i at det ikkje er ynskjeleg at bedrifta flyttar, slik også kommunen meiner. Bedrifta etablert på ein lovlkeg måte, heiter det, og statsforvaltaren meiner reguleringsplanen legg opp til ei betre drift ved at lagerområdet blir utvida.

Det blir også vist til at reguleringsplanen legg til rette for for utbedring av veien, noko som etter kommunen si vurdering gjer veien betre enn i dag både for naboar og landbruk.

"Eventuell uenighet om bruksrett til vegen må løses privatrettslig, eventuelt gjennom domstolene", heiter det i avgjerda.