I vedtaket som ble fattet heter det:

Lik tilgang til helsetenester for kvinner, uavhengig av kor ein bur, vert best ivareteken om reservasjonsordninga vert likt praktisert i kommunane. Finnøy kommune er av den oppfatning at reservasjonsretten skal vere eit nasjonalt ansvar, og ikkje leggjast til kommunane. ,Finnøy kommune ynskjer at det skal etablerast ein ordning med reservasjonhøve.

Les mer om dette i fredagens avis.