Navnevalet er klart, det blir Fåra

Statens Kartverk har ikkje funne heimel for å tillata Furre som stadnavn, i staden er det avgjort at det skal heita Fåra.

Fåra blir navnet på plassen, men familienavnet forblir Furre.
Publisert: Publisert:

SJERNARØY: Språkrådet ville ha Fora som navn, men Kartverket har tatt hensyn til innspela og landa på Fåra.

«Denne skrivemåten vektlegger den lokale uttalen, og er også skrivemåten Finnøy kommune vedtok i 2019», heiter det i vedtaket.

Kommunedelsutvalet i Finnøy vedtok at plassen skulle heita Furre, noko også utvalet for by- og samfunnsutvikling i Stavanger slutta seg til. Men det blei avvist av Kartverket.

Johnny Johannes Furre, som klaga på navnevalet Fora for to år sidan, synes trass alt at Fåra er betre enn Fora.

-Opphavet til navnet på garden er Furre, det har eg spora 500 år tilbake i tid. Men me kan leva godt med Fåra-navnet, og kjem ikkje til å klaga på det. Viss me klagar vil det gå endå fleire år før navnet er avgjort, og det ynskjer me ikkje, seier Furre.

Navnevalet får ingen følger for familienavnet eller verksemdene på plassen, som Johnny Johannes Furre her viser fram.

Navnet på plassen Fåra på Bjergøy har elles ingen konsekvens for familienavnet. Det er og forblir Furre.

Det gjeld også ferieleilighetene Furre Hytter og verksemda Furre Gaard, opplyser Kartverket, som elles meiner at det er ei mistyding at Furre har vore brukt samanhengande sidan 1519. Det stemmer ikkje, meiner Kartverket, og viser til bygdeboka kor Fore er nemnt som den eldste skrivemåten.

Kartverket har fastsett at skrivemåten på staden blir Fåra, og vidare at det skal heita Fåraholmane, Fåranibba, Fårareina, Fårasundet og Fårasundet lykt. Det kom 28 høyringssvar i samband med denne navnesaka, kor bare eit av dei gjekk for Fora. Elles hadde det store fleirtalet Furre som ynskt navn.