Befaring langs mulige traseer for den nye kraftforbindelsen

I april starter befaring av mulige traseer i Strand-Finnøy-Nordbø-prosjektet. Befaringen utføres av eksterne konsulenter som skal utarbeide ulike fagrapporter på oppdrag for Lnett.

Publisert: Publisert:
Frå Fogn kor den eksisterande kraftlinja går.

Befaringene som gjøres nå er i forbindelse med utarbeidelse av fagrapporter for naturmangfold, jord- og havbruk, kulturminner og kulturmiljø, landskap, friluftsliv og reiseliv.

Det blir tatt en del bilder som skal brukes i fagrapporter og for å lage visualiseringer. Disse rapportene er en del av underlaget for å få komme fram til anbefaling av trasé. Fagrapportene vil bli en en del av konsekvensutredningen, som skal være med i en fremtidig konsesjonssøknad.

Når konsesjonssøknad er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, og legges ut på høring blir også fagrapportene lagt ut på nettsidene til NVE samt på denne nettsiden for prosjektet.