STAVANGER: Det går fram av forslaget som Eldrerådet i kommunen skal ta stilling til.

Dessutan skal to leiligheter i første etasje, som i dag høyrer til bufellesskapet, gjerast om til korttidsplassar. Omlegginga skal skje når leilighetene blir ledige.

Rennesøy helse- og omsorgssenter har i alt 27 sjukeheimsplassar og 12 omsorgsbustrader i bofellesskap for eldre. Sju av sjukeheimsplassane er korttidsplassar.

For å oppretthalda talet på korttidsplassar i Rennesøy, blir leiligheter i sjukeheimen brukt som dobbeltrom, der to brukarar deler ein leilighet.

Stavanger kommune har motteke fleire klager på ordninga med dobbeltrom i den seinare tid. Både pasientar og pårørande klagar på uro, at bebuarane deler felles bad og mangel på privatliv. Dessutan er det svært begrensa plass til besøk.

Difor har kommunen kome fram til at det er «lite hensiktsmessig» å ha to bebuarar på korttidsopphald i same leilighet.

«Brukerne kan være ganske syke når de kommer på korttidsopphold rett fra sykehuset, og de har ofte behov for omfattende pleie og medisinsk oppfølging de første dagene. Med denne ordningen er det vanskelig å ivareta privatliv, personvern og nødvendig hensyn til smittevern», skriv kommunen. Kommunen har også sett nærare på om tre av leilighetene kan byggjast om til skes einerom med eigne bad. Men konklusjonen er at det ikkje er mulig på grunn av dei tekniske løysingane i bygget og tilgjengeleg areal.

«Ordningen med to brukere på korttidsopphold som deler en leilighet, bør avvikles. Kommunedirektøren anbefaler at to av de fire leilighetene i 1. etasje som i dag hører til bofellesskapet gjøres om til korttidsplasser. Det vil gi seks korttidsplasser mot dagens sju. Alle korttidsplassene blir enerom. Samtidig reduseres antall leiligheter i bofellesskapet fra tolv til ti. Det blir ingen endring for langtidsplassene», heiter det frå kommunen.