Tekst og foto: Jon Asgaut Flesjå

-Eg synest talet på elevar som vel privatskular framfor offentlege skular byrjar å bli vel høgt no. Ikkje nødvendigvis fordi det er eit dårlegare tilbod, men mest fordi eg kvart år blir kontakta av elevar som i etterkant ser at denne type skule ikkje var noko for dei og difor ynskjer å søkje seg over til andre offentlege skular. Då kan det ofte vera vanskeleg få plass etter berre nokre månader, og denne mogelegheita til å skifta over til ein fylkeskommunal skule midt i året har blitt og vil bli ytterlegare innskjerpa i tida framover , seier Tungland Nordbø.

Tidleg inntak

Ikkje ledige plassar