Fleirtalspartia vil byggja for 168 mill. i Vikevåg

Fleirtalspartia har samla seg om nybygg på kaien i Vikevåg og oppgradering av meieriet. Prislappen for prosjektet er 168 millionar kroner.

Publisert:

STAVANGER: Planane for utvikling av Vikevåg sentrum skal til politisk behandling onsdag, og fleirtalspartia har samla seg om alternativ D, som betyr nybygg på kaien og oppgradering av Kulturhuset Meieriet.

-Det blir ei enorm satsing i Vikevåg, som eg trur kjem til å bli veldig bra, seier leiar av utvalet for miljø og utbygging, Rune Askeland (mdg) til Øyposten.

Han seier at det som det politiske fleirtalet har samla seg om langt på veg er i tråd med ynskje frå eit samla kommunedelsutval.

Forslaget til vedtak er i tre punkt:

1.Utvalg for miljø og utbygging vil starte ombyggingen av Meieriet slik som prosjektforslag D skisserer.

Helsehuset rehabiliteres ikke.

Det skal bygges et nytt mindre bygg på tomten som ligger i framkant mot sjø (Kaihuset) slik at samlokalisering av helsetjenster, tannklinikk og miljøtjenesten kan implementeres i et nytt tilpasset bygg på denne tomten. 

Ombyggingen av Meieriet skal startes så snart som mulig.

2. Under utarbeidelse av prosjektforslag undersøkes muligheter for å forskuttere

rekkefølgekravet om etablering av busslomme, for å fjerne busstrafikk fra kaiområde, og opparbeidelse av deler av offentlig torg.

3.Kommunehustomten videreutvikles og omreguleres til boligformål. Tomt legges ut for salg. Kommunedirektøren vurderer videre om det er hensiktsmessig og selge flere kommunale eiendommer i Vikevåg etter nytt areal er på plass.

Rune Askeland (mdg)

Rehabilitering av meieriet pri. 1

Ifølge Rune Askeland er første priorietet nå er å få gang på rehabiliteringa av meieriet.

-Det trur eg kan bli skikkeleg bra, så vil nybygget koma etter kvart. Det vil ta litt lenger tid sidan det her må lagast nye regulkeriungsplanar, seier Askeland.

Det er utvalet for miljø og utbygging i Stavanger som skal ha opp saka onsdag, før ho går vidare til formannskapet.

-Eg er åpen for justeringar, og håpar på eit samlande vedtak. Eg har i alle fall ikkje høyrt at nokon av partia er mot ei storsatsing i Vikevåg, seier MDG-politikaren.

Nybygget på kaien blir på rundt 1400 kvadratmeter, og det må også gjerast tiltrak i kaiområdet for å hindra at stormflo kjem inn over kaien.

Askeland seier det også er viktig for det politiske fleirtalet å bevara tannklionikken i Vikevåg.

-Me ynskjer at den skal bestå, og legg det inn i vedtaket vårt, opplyser han.

Prislapp: 168 millionar

Utbygginga er kostnadsrekna til 168 millionar kroner, men det understrekar Askeland er foreløpige tal.

-Det var også planen at salet av kommunale bygg og tomter i Vikevåg, mellom anna det gamle kommunehuset, skulle dekka mykje av byggekostnadane. Men slik blir det neppe, seier han.

Askeland har etterlyst kor mykje sal av kommunal grunn vil kunna utgjera, og opplyser at det vil dreia seg om knappe 30 millionar kroner.

Kommunedirektøren antydar at byggestart for rehabilitering av meieriet kan skje i 2024, og bli ferdig i 2026. Nybygg kan stå ferdig i 2027.

-Det vil bli rikeleg anledning til å koma med innspel i løpet av prosessen. Det er bare å senda ein epost til kommunedirektøren, seier Rune Askeland.

Jostein Eiane (krf), som utarbeidde forslaget som kommundelsutvalet i Rennesøy vedtok, er positiv til forslaget.

-Einaste eg stiller spørsmål ved er framdrifta i prosjektet. Den er viktig, og eg trur også det vil vera ein fordel å ta heile utbygginga i ein eingong, meiner Jostein Eiane.

Publisert: