12 kaiar i Finnøy og Rennesøy får innskrenka bruk

Kommunedirektøren vil stengja heilt eller delvis 12 kaiar i Finnøy og Rennesøy som er skadde av «tidens tann». Blant dei er både Judaberg og Vikevåg kai.

Kun mindre personbilar vil få lov til å køyra ut på Judaberg kai.
Publisert:

FINNØY-RENNESØY: Seks av kaiane ligg i Finnøy, og er desse:

• Judaberg kai

• Eidsvåg kai
• Sørvåg kai
• Sæbøvågen kai
• Jørstadvågen kai
• Tuftene kai

Resten ligg i Rennesøy kommunedel, og det er desse:

• Bru kai
• Bru kai (gamle fergekai)
• Låder kai
• Vikevåg kai 2
• Askje kai 2
• Askje kai 3

Judaberg kai har betydelege skader som påverkar både bæreevna og trafikksikkerhet. Difor blir det tilrådd at kun mindre personbilar får køyra ut på kaien.

Kommunen vil stengja kaien i Vikevåg for alle køretøy.

Kaien er blitt vaska ut under fleire steinblokker, som kaien er mura opp av. Det er i tillegg utrasing og større holrom. Kommunen vil difor skilta kaien med maks akseltrykk på to tonn. Kostnaden med å reparera kaien vil vera vel tre millionar kroner.

Når det gjeld kaien i Vikevåg så er tilstanden verre der. Det er avdekka skader som medfører betydeleg reduksjon av bæreevna. Heile kaiområdet
er prega av skadene, men det framstår mest kritisk i den austlege enden.

Kommunen vil stengja kaien for kjøretøy og ikkje tillata at båtar større enn 50 fot får fortøya ved kaien.

Status for dei andre kaiane på lista blir:

Eidsvåg kai, Fogn blir stengd for kjøretøy.

Sørvåg kai, Fogn. Nordlege del skal stengjast for bruk både frå land- og sjøsida.

Sæbøvågen kai, Fogn. Den delen av kaien som står på søyler skal stengjast for kjøretøy.

Jørstadvågen kai, Ombo. Nordre del av kaien blir skilta med maks 2 tonn akseltrykk.

Tuftene kai, Ombo blir skilta med maks 1 tonn akseltrykk.

Bru kai i Rennesøy kommunedel blir skilta for maks fire tonn aksellast.

Den gamle ferjekaien på Bru blir strengd for kjøretøy og det blir ikkje lov å fortøya båtar over 50 fot.

Låder kai, Rennesøy blir stengd for kjøretøy.

Askje kai, Rennesøy blir skilta med maks akseltrykk to tonn, og det blir ikkje lov å fortøya båtar som er større enn 50 fot ved kaien.

Askje, den gamle ferjepiren, blir skilta kaien med maks akseltrykk 2 tonn.