Newcastle disease i fjørfebesetning i Rogaland

Det er påvist Newcastle disease i en verpehønsbesetning i Klepp kommune i Rogaland. Newcastle disease er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler.

Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

Risiko for smitte til mennesker er svært lav. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland.Newcastle disease fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler, men symptomene kan variere. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet vil bli avlivet og det er innført soner med restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen. Dette gjør vi for å hindre videre smittespredning, sier Inge Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet. 

Mattilsynet ble fredag varslet om mistanken av Veterinærinstituttet etter at flere blodprøver var positive for antistoff mot viruset. Analyser av nye prøver lørdag bekrefter at det er Newcastle disease. 

Besetningen på 7 500 høns er båndlagt, noe som betyr at det ikke kan flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i besetningen. 

Mattilsynet har et tett samarbeid med næringen i denne hendelsen.  

Innfører tiltak for å hindre smitte

Mattilsynet innfører en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning.  

Det er innført vernesone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene er all transport av fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte forbudt. Alle disse tiltakene blir innført for å hindre smitte. Det er mulig å søke lokalt mattilsyn om unntak fra forbudene. 

Det blir også innført portforbud i sonene. Det vil si at alle typer tamme fugler må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. 

Mattilsynet vil så raskt som mulig komme tilbake med en utfyllende informasjon over hvilke regler som vil gjelde.

– Vi jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige. Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Næsset. Han oppfordrer til å følge med på Mattilsynets nettsider. 

Viktig med godt smittevern

– Det viktigste nå er at alle som har fjørfe og andre fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitte. Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse, sier Næsset. 

Newcastle disease er en meldepliktig sykdom. Fjørfebønder og andre som har fuglehold må derfor straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de har mistanke om at det er Newcastle disease i besetningen sin. 

På Finnøy i 1996

I Norge har det bare vært ett utbrudd av Newcastle disease på fjørfe tidligere. Det var i en flokk konsumegghøner på Finnøy i 1996.Newcastle disease ble påvist på ville duer i Oslo i august. 

På verdsbasis har Newcastle disease vært den mest tapsbringende alvorlige smittsomme sjukdommen i fjørfeproduksjonen i lang tid.  

Publisert: