Kommunen held døra open for master på Finnøy og Rennesøy

Kommunedirektøren held døra på gløtt for luftledning både på Finnøy og Rennesøy i forslaget til uttale til NVE. På Fogn blir det foreslått eit nytt alternativ.

Jordkabel til den gamle ferjekaien på Ladstein blir truleg dyrare enn luftlinjer, meiner kommunen.
Publisert: Publisert:

STAVANGER: Forslaget kjem opp til politisk behandling både i kommunedelsutvala i Finnøy og Rennesøy og i formannskapet i Stavanger.

I forslaget ber kommunen lnett droppa forslaget om luftlinjer gjennom Austbøheia på Rennesøy, og heller ta opp igjen forslaget om jordkabel i planlagt gang- og sykkelveg langs Hanasandveien, eller luftlinjer langs vegen.

Kommunen ynskjer også utredning av sjøkabel fram til Nordbøvika, for å skåna naturen i Eltarvåg og på Nordbø.

Dette er også i samsvar med Statsforvalteren i Rogaland sitt innspel.

Jordkabel eller luftlinjer langs Hansandveien er betre enn gjennom Austbøheia, er kommunen sin konblusjon.

Nytt alternativ på Finnøy

På Finnøy går kommunedirektøren for jordkabel i gang og sykkelvegen frå Judaberg til Kvame, men vidare over Finnøy kan den nye kraftforbindelsen gå i luftledning. Kommunedirektøren bed likevel om at eit nytt alternativ nordvest på Finnøy blir utreda.

Heile kysten frå Kvitevika til Nordre Vignes har store verdiar, og alle inngrep her er veldig konfliktfullt, heiter det.

Kommunen foreslår også at alternativ plassering for trafostasjon på Judaberg blir vurdert, og at det blir vurdert sjøkabel frå Fogn til Lauvsnes med jordkabel gjennom Judaberg.

Kommunen bed også om at korleis luftlinjene vil ta seg ut blir vist gjennom visualisering både frå viktige opplevingspunkt, frå sjøen og frå dei ulike forslaga til landtak. Dette er eit åpent øy- og fjordlandskap som mange opplever frå sjøen, blir det påpeika.

Stavanger forutset dessutan erstatning og kompensasjon ved eventuelle tap av viktige naturverdiar.

Når det gjeld jordkabel til Ladstein, meiner kommunen at dette truleg blir meir kostbart enn luftledning. Men lnett skal gi eit kostnadsoverslag hausten 2023, og først då er det mulig å ta stilling til samkjøring av gang- og sykkelveg og legging av vatn- og avløpsrøyr i same traséen.

Vil leggja beslag på mykje innmark

Kommunen fryktar også at luftlinjer over øyane vil leggja beslag på betydelege innmarksbeite.

«Uansett høyde på mastene så vil risiko og konsekvens ved bruk av (gjødsel)kanon være så stor at det i praksis ikke vil være mulig å benytte en stor del av innmarksarealene til spredeareal», meiner direktøren.

Difor er det viktig å utgreia kostnader ved transport av gjødsel til andre kommunear, erstatta husdyrgjødsel med kunstgjødsel eller eventuelt avlingstap, meiner kommunen.

Kommunen er også bekymra over at Kvitevika, den viktigaste badeplassen på Finnøy, vil bli sterkt berørt, sjølv om det er foreslått å trekkja kabelen litt lenger inn på land.

Det blir også bedd om at lnett tek kontakt med kommunen og innhentar informasjon om sårbare fugleartar.

Å dela Hesbyskogen i to med ei kraftlinje, er noko kommunen er kritisk til.

Må unngå Hebsyskogen

Kommunen er også kritisk til ei luftlinje gjennom Hesbyskogen, som vil dela dette skogsområdet i to. Kommunen er nå i forhandlingar med grunneigarane om kjøp av Hesbyskogen, og meiner det er viktig å bevara dette som eit samanhengande skogsområde.

Når det gjeld fjordkryssingane med sjøkabel, frå Fogn til Finnøy og frå Finnøy til Rennesøy, blir det påpeika at traséen må undersøkjast nøye med ROV-farkost, for det er mellom anna forekomstar av svamp og korallar i området.

Når det gjeld Fogn påpeikar kommunen, som Statsforvalteren den store forekomsten av hole eiker i eidet mellom Holevågen og Eidsvågen. Difor blir det foreslått å utgreia jordkabel frå Låvvika til Eidsvågen, litt lenger nord på austsida av Fogn.

Publisert: