RENNESØY: Dei som har skrive under brevet er Rennesøy skyttarlag ved Dag Stephan Steen, Eltarvåg velforening ved Randi Elisabeth Vaula og Rennaren velforening ved Kjell Helle-Olsen.

Dessutan har Kjell Åge Thorsen, Terje Øvrebø, Jakob Austbø, Ole Austbø, Thomas Austbø, Kriste Høie, Jostein Østebø, Tor Austbø, Kristen Dalaker, Turi Olene Dalaker, Martin Eltervåg, Kari Gro Johanson, Per Hanasand, Elfrid Vestbø, Bent Ove Hanasand og Stig Jakob Hanasand skrive under.

Underskrivarane meiner at nedgraving av jordkabel langs Hanasandveien vil vera ei god landskapsmessig og samfunnsøkonomisk løysing. Brevet konkluderer med at:

Totalt uakseptabelt

«Stavanger kommune har fått en ny perlerad bestående av Ryfylkeøyene, «de grønne øyene». Det finnes ikke maken i Norge. Luftlinjer her er totalt uakseptabelt.

Lnett og NVE må som Riksantikvaren og Landbruksdirektoratet i særlig grad medvirke til å bevare indrefileten på øyene; det nasjonalt utvalgte kulturlandskapet i jordbruket / KULA-landskapet.

Verdien av kulturlandskapet vil bli sterkt redusert og de grønne øyene endret for alltid dersom det bygges luftlinjer her. Dette vil også kunne føre til redusert motivasjon og vilje til skjøtsel, tilgroing og tap av den nasjonale natur- og kulturarven som blant annet kystlyngheiene representerer.

Grunneierne i de tre utvalgte kulturlandskapene har i omtrent 20 år fått tildelt store, øremerkede midler til skjøtsel av dette unike kultur- og jordbrukslandskapet. Det vil være meningsløst dersom myndighetene med den ene hånden støtter opp om å pleie dette vakre landskapet – og med den andre hånden foretar bygging av høye installasjoner som reduserer verdien av det samme landskapet.

Vi frykter monstermaster

Høyspentlinjen vil bli godt synlig og skjemmende fra sjøen, naboøyene og fra den nordlige bebyggelsen i Vikevåg, gårdene Nordbø, Midtbø, Austbø og Dalaker, boligene i Eltarvåg og bebyggelsen videre østover langs sjøen til Rennaren og Hanasand.

Luftlinje vil redusere bokvaliteten kraftig. Det ene traseforslaget vil i tillegg berøre skytebanen på Eltarvåg og vanskeliggjøre planer for utvidelse.

Underskriverne på denne uttalelsen representerer en svært stor andel av grunneiere, fastboende og hytteeiere i området som blir direkte berørt av de framlagte planene på Rennesøy. I tillegg er Rennesøy skyttarlag medunderskriver.