Statsforvalteren: Planene for vindkraft for grovmasket

Statsforvalteren i Rogaland mener at det er positivt med et krav om områderegulering for vindkraftanlegg på land. Det legges imidlertid opp til at planene skal være for grovmasket og overordnet etter vårt syn.

Publisert: Publisert:
Olje og energidepartementet har sendt et nytt lovforslag om vindkraft på land ut på høring.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer i energiloven og plan- og bygningsloven. Forslaget har kommet på bakgrunn av at Stortinget har bedt regjeringen fremme et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven.

Områdereguleringsplanene blir for generelle

Kjernen i lovforslaget som er på høring er at vindkraftanlegg på land må inngå i en områdereguleringsplan etter plan- og bygningsloven før det kan bli gitt konsesjon til anlegget etter energiloven.

Statsforvalteren er positiv til kravet om områderegulering, men vi mener likevel at de foreslåtte endringene ikke går langt nok når det legges opp til at reguleringsplanen skal være svært overordnet. Mange av det viktigste sidene ved anlegget vil fremdeles avklares i konsesjonsbehandlingen hos NVE. I høringsuttalelsen ber vi om at områdereguleringen får en mer sentral rolle, bl.a. bl.a. ved at plasseringen av internveier og turbinpunkter, antallet vindturbiner og vindturbindimensjoner bør bli en del av områdereguleringen.