Stavanger har forbedringspunkt i sykehjemsdriften

Statsforvalteren undersøkte i et planlagt tilsyn hvordan Stavanger kommune jobber med å forebygge og følge opp vold og overgrep mot beboere i sykehjem. Det ble avdekket forbedringspunkter.

Publisert: Publisert:

STAVANGER: Tilsynet ble gjennomført på en langtidsavdeling ved Lervig sykehjem. Statsforvalteren undersøkte hvordan det jobbes for å forebygge og følge opp vold og overgrep fra ansatte mot beboere, og fra beboere mot andre beboere på sykehjemmet.

Representanter for ledelse og ansatte ved sykehjemmet og ledelsen i helse og velferd ble intervjuet. Samtaler ble også gjennomført med åtte pårørende, som gjennomgående var godt fornøyd med sykehjemmet og hvordan deres nærmeste hadde det der. Ingen hadde observert, blitt fortalt om eller blitt gjort kjent med at deres nærmeste hadde blitt utsatt for vold eller overgrep.

Hovedinntrykket er at Stavanger kommune har systemer for å identifisere og følge opp brukerrettede avvik og uønskede hendelser. Lervig sykehjem har rutiner for å forebygge og følge opp situasjoner der brukere utsetter andre brukere for verbale trusler, vold eller overgrep.

Statsforvalteren konkluderte likevel med at Stavanger kommune ikke i tilstrekkelig grad sikrer at det jobbes systematisk med forebygging og oppfølging av vold og overgrep mot beboere på sykehjem. Dette er brudd på helse- og omsorgstjenestelovens § 3-3a og forskrift om ledelses- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, §§6-9. Statsforvalteren begrunner dette med at de under tilsynet fant at de ansatte ikke hadde en klar, felles forståelse av hva vold og overgrep begått av ansatte mot beboere er, og når det skal meldes avvik for eksempel i forbindelse med at ansatte behandler beboere respektløst eller lite omsorgsfullt.

Stavanger kommune vil få en frist for iverksettelse av tiltakene, og ledelsen skal følge opp at tiltakene blir iverksatt og har den ønskede effekten.