Tar nedlegging av bossplassen til kommunestyret

Vedtaket om å leggja ned bossplassen på Hausken på Rennesøy får eit etterspel i kommunestyret. Frp ber kommunen leggja fram ei ny sak, og håpar på å få fleirtal for å stansa nedlegginga. 

Tor Bernhard Harestad meiner vedtaket om å leggja ned bosstasjonen er "molbopolitikk".
Publisert: Publisert:
Denne artikkelen er over to år gammel

RENNESØY:

-Eg håpar inderleg at også det politiske fleirtalet innser kor ufornuftig vedtaket om nedlegging er, seier Tor Bernhard Harestad (frp) til Øyposten.,

Forslaget signert gruppeleiar Leif Arne Moi Nilsen, kjem opp i det første møtet i  kommunestyret i det nye året, måndag 31. januar. Der vil partiet ha svar på ei rekke spørsmål knytta til vedtaket om å leggja ned gjenvinninstasjonen.

Mellom anna vil Frp vita om kommunedirektøren har hatt kontakt med Statens vegvesen om saka, med tanke på faren for stengte tunnelar når «store mengder avfall» skal fraktast gjennom 3 tunnelar av privatpersonar.

Partiet vil også vita om miljøproblemet med hensatt avfall blir mindre når miljøstasjonen blir avvikla, og om  det er vurdert om utvida åpningstider og eit fullverdig tilbud vil kunna få opp bruken av stasjonen.

Tor Bernhard Harestad meiner at vedtaket om å leggja ned bossplassen på Hausken, for i staden å styrkja tilbudet på Finnøy, er å setja dei to kommunedelane opp mot kvarandre.

-Det er molbopolitikk, det kan du sitera meg på, tordnar Harestad.

Han meiner at vedtaket vil føra til at folk kastar eller brenn meir søppel heime, og at miljøet vil tapa på forslaget i form av meir transport.

Interpellasjonen frå Frp har denne ordlyden:

Ordfører!

Den, 15.12.2021 i Utvalg for miljø og utbygging ble det besluttet med et knapt flertall å legge ned miljøstasjonen på Hausken i Rennesøy kommunedel. Rennesøy kommunedelsutvalg gikk enstemmig i møte den 14.12.2021 inn for at tilbudet opprettholdes med ønsker om at tilbudet utvides til et fullstendig mottak.

Saksdokumentet som var utarbeidet var kort, og fokuset var utelukkende på grunner for å legge ned mottaket. Beslutningsdokumentet inneholder i svært liten grad fokus på de eventuelle negative følger en nedleggelse av mottaket vil fører til, med henblikk på innbyggerne i kommunedelen, og miljøfaktorene. De negative miljø konsekvensene dette medfører i kommunedelen er mange, med økt trafikk av offentlige tunge kjøretøyer, og personbiler på smale og overbelastede veier er et par av dem.

Begrunnelser for avvikling av Hausken gjenvinningsstasjon var følgende:

-  Hausken har kun mottak av noen få avfallstyper (ikke fullstendig mottak)

-  Få besøkende

-  Problem med hensetning av avfall utenfor stasjonen utenom åpningstidene

-  Innbyggerne har fullverdig tilbud for tjenestene på hentavfall.no

-  Innbyggerne har full tilgang til Judaberg gjenvinningsstasjon, med mottak av alle avfallstyper (slik som på Forus gjenvinningsstasjon). Det er nå bomfritt i tunnelen mellom Rennesøy og Finnøy frem til gjenvinningsstasjonen på Judaberg. Det tar i underkant av 20 minutter å kjøre fra Vikevåg til Judaberg, som er sammenlignbart med kjøretiden fra de fleste bydeler til Forus gjenvinningsstasjon

-  Besparelser i drift årlig på drøyt 300.000,- , som bl.a. kan anvendes til å utvide åpningstidene på Judaberg gjenvinningsstasjon

-  Unngå̊ nødvendige HMS-tiltak for IVARs driftspersonell til forsvarlig drift av avfallsmottaket

Forslag til vedtak:

Stavanger kommunestyre ber kommunedirektøren fremlegge en ny sak som belyser saken bedre tuftet på følgende utfordringer:

Ser kommunedirektøren for seg at ved å utvide tjenestetilbudet til et fullstendig mottak med utvidete åpningstider kan få opp bruken og bukt med de fleste punktene som her blir brukt som årsak til å frata Rennesøy kommunedel sine innbyggere dette tjenestetilbudet i selvkost segmentet?

 

Har kommunedirektøren hatt kontakt med Statens vegvesen om risikoen som oppstår i de 3 tunellene når store mengder avfall nå skal fraktes igjennom disse av privatpersoner med henblikk på stenging av tunellene når løse gjenstander i veibanen fra før av er en av de hyppigste årsakene til nedstengning?

 

Ser Kommunedirektøren for seg at miljøproblemet med hensatt avfall på utsiden av miljøstasjonen, og ellers rundt i kommunedelen vil bli eliminert med dette vedtaket?

 

Hvordan ser kommunedirektøren på den urettferdighet innbyggerne i Rennesøy kommunedel føler når de blir fratatt dette tilbudet, (intensjonsavtalen fastslår at innbyggerne ikke skal få et redusert tjeneste tilbud) og at midlene på kr 300 000 blir overført til Finnøy kommunedel for å skape et bedre tilbud der (må også ses i sammenheng med selvkostprinsippet)?

 

Saken beskriver at Finnøy sitt tilbud blir styrket, og at Rennesøy sitt tilbud legges ned. Hvilke kriterier og beslutningsgrunnlag er det kommunedirektøren har lagt til grunn her? Er det tomtenes størrelse, beliggenhet, eller tilgjengelighet?

 

6. Innbyggerne i kommunedelen blir oppfordret til økt bruk av tjenestene på hentavfall.no.      Hvilke meromkostninger og trafikk øke vil dette medføre?

Publisert: