Fortsatt gode tider i Rogaland med lav ledighet

Arbeidsledigheten i Rogaland holder seg på et stabilt nivå i januar. Samtidig er det høy etterspørsel etter arbeidskraft i årets første måned.

Publisert: Publisert:
Kun 1,8 prosent er helt ledige i Rogaland.

Ferske ledighetstall fra NAV viser at 7 021 personer var registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av januar. Av dem er 4 574 personer, eller 1,8 prosent av arbeidsstyrken, helt ledige. På landsbasis er 1,9 prosent helt ledige.

– Justerer vi ledighetstallene for normale sesongvariasjoner, er ledigheten i Rogaland tilnærmet uendret sammenlignet med desember, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Industriarbeid er yrkesgruppen med flest helt ledige med 505 personer. Innenfor bygg og anlegg er 489 personer helt ledige, mens 418 er helt uten arbeid innen butikk- og salgsarbeid.

– Det er ingen av yrkesgruppene som utmerker seg negativt. I januar ser vi også at varsler om permitteringer og oppsigelser fra de ulike bransjene er på et normalnivå, sier hun.

6 846 utlyste stillinger

I Sandnes og Haugesund er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. I Stavanger er andelen 1,8 prosent. Lavest ledighet blant de mest befolkningsrike kommunene er jærkommunene Time, Klepp og Hå, som alle har 1,5 prosent.

I januar ble det utlyst 6 846 ledige stillinger i Rogaland. Det er på samme nivå som samme måned i fjor. Flest var det innenfor helse, pleie og omsorg med 2 410 ledige stillinger. Andre bransjer med mange utlysninger var ingeniør- og IKT-fag, industriarbeid og bygg og anlegg.

– Det høye antallet utlyste stillinger stadfester at behovet for arbeidskraft i regionen vår fortsetter å være på et høyt nivå. Mange bedrifter sliter med å få tak i folk med riktig kompetanse når etterspørselen er høy og ledigheten er lav, sier Haftorsen.

– 35 prosent av de utlyste stillingene kommer fra helse, pleie og omsorg. Det er en sektor som opplever store utfordringer med å rekruttere inn nye medarbeidere, påpeker hun.

1,8 prosent er helt uten arbeid

Haftorsen kommer med en oppfordring til bedrifter og virksomheter som trenger nye medarbeidere.

– Vi oppfordrer arbeidsgivere som har planer om å ansette fremover til å samarbeide med NAV i Rogaland. Tenk bredt. Ikke alle stillinger krever nødvendigvis en spesiell type kompetanse eller utdanning. Vi har mange fornøyde arbeidsgivere som har ansatt nye medarbeidere i samarbeid med oss. Det kan også være muligheter for samarbeid med NAV om kvalifisering og oppfølging i arbeidsforholdet.

– Vår ambisjon er at arbeidssøkere skal få en jobbmulighet som gir varig tilknytning til arbeidslivet, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. Januar 2023.

Nøkkeltall

Januar 2023

Helt uten arbeid 16 – 67 år

4 574 (1,8%)

Arbeidsmarkedstiltak

664 (0,3%)

Bruttoarbeidsledighet

5 238 (2,1%)

Unge helt uten arbeid 16 – 29 år

1 288

Langtids-arbeidssøkere

(26 uker eller mer)

1 698

Delvis uten arbeid

1 783 (0,7%)

Utlyste stillinger

6 846

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall.