Bedrifter i Rogaland mangler 4 700 ansatte

– Bedrifter og offentlige virksomheter i Rogaland har store utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Publisert:

NAV Rogaland sin årlige bedriftsundersøkelse setter søkelys på akutte rekrutteringsutfordringer, og på forventninger til antall ansatte de neste 12 månedene. I år svarer bedriftene og virksomhetene også på spørsmål om de tror at ekstraordinære kostnader kan medføre oppsigelser og permitteringer det neste året.

– Årets bedriftsundersøkelse gir oss et klart bilde på hvilke bransjer som trenger flere folk. Samtidig ser vi også at det er en tydelig ubalanse mellom hva arbeidsgivere trenger av kompetanse, og hvilken kompetanse arbeidssøkere har, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Får ikke tak i kompetanse

I undersøkelsen svarer 26 prosent av 780 private og offentlige virksomheter i Rogaland at de har rekrutteringsutfordringer i form av at de ikke har klart å rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse. I antall utgjør mangelen 4 700 personer. 

– Dette er en nedgang på cirka 1 600 ansatte sammenlignet med 2022, sier seniorrådgiver hos NAV Rogaland, Gustav Svane. 

– Det er likevel større manko på medarbeidere innen helse og sosialtjenester enn i fjor, utdyper han.

50 prosent av bedriftene innen olje- og gassnæringen melder om rekrutteringsutfordringer, og totalt har denne næringsgruppen en manko på 378 medarbeidere.

Fordelt på næringer er behovet for arbeidskraft i form av flere medarbeidere og kompetanse størst innen helse og sosial med over 1 313 personer. Innen denne næringsgruppen melder 36 prosent av virksomhetene om at de ikke har fått ansatt noen, eller har måttet ansette medarbeidere med lavere eller annen formell kompetanse enn ønsket i løpet av de siste tre månedene.

– Denne næringsgruppen har hatt store rekrutteringsutfordringer i flere år, og det er størst utfordringer på sykehjem og innen hjemmebaserte tjenester, sier Svane.

Vil ansette flere

24 prosent av bedriftene og virksomhetene det neste året forventer flere ansatte, 67 prosent like mange ansatte og 10 prosent færre ansatte.

– 58 prosent av bedriftene innenfor bergverksdrift og utvinning forventer flere ansatte i løpet av det neste året, sier Svane.

Hvis man tar andel bedrifter som forventer oppgang i antall ansatte minus andel bedrifter som forventer nedgang, så får man forventet nettoendring. Nettoendringen i år er på 14 prosent. Dette er litt lavere enn våren 2022. Størst nettoendring er det for bedrifter innen bergverksdrift og utvinning og informasjon og kommunikasjon, med henholdsvis 47 prosent og 43 prosent.

Bedriftsundersøkelsen viser at det i Rogaland er en mangel på 414 sykepleiere, 189 elektrikere,162 ingeniører og 156 tømrere og snekkere. Det er også stor etterspørsel etter flere andre yrkesgrupper innen helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggsvirksomhet, eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, undervisning, industri, varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet.

Olje og gass utmerker seg

– I år er det bergverksdrift og utvinning som utmerker seg. Vi har ikke registrert høyere etterspørsel etter arbeidskraft i denne næringen siden 2012 og 2013, sier Merethe P. Haftorsen.

I Rogaland er de fleste aktørene som er registrert i denne næringsgruppen bedrifter som produserer olje og gass. 50 prosent av bedriftene har rekrutteringsutfordringer, og totalt mangler de 378 medarbeidere. I tillegg er det en manko på 369 ansatte i industrisektoren, som i stor grad gjelder ansatte i leverandørindustrien.

18 prosent av bedriftene opplyser om at de kanskje, eller er usikre på om de må gå til oppsigelser og/eller permitteringer det neste året. Dette som en følge av enten høye strømpriser og/eller andre ekstraordinære kostnader