STAVANGER:

"Store deler av landskapet i Dalane-Bjerkreim-Jæren-Gjesdal har endret seg radikalt etter hvert som stadig nye landbruks-, natur og friluftsområder er blitt industriområder for vindkraft. På nært hold er naturinngrepene med fyllinger, skjæringer og veianlegg stedvis sjokkerende store og irreversible", heiter det i brevet som er underskrive Preben Falck, dagelg leiar i turistforeningen og Gunhild Holtet Eie, styreleiar.,

Der heiter det vidare:

"Gilja er et av flere vindkraftverk som burde fått tidlig avslag. Utenom kommunen, som senere har endret mening, og NVE var det en unison motstand mot dette anlegget på grunn av store natur- og friluftsinteresser. Anlegget ligger i tillegg utenfor området som var vurdert til vindkraft i fylkesdelplanen for vindkraft.

Planer eller lureri?,

Vi har mistet all tillit til prosessen rundt søknader og konsekvensutredninger. Planer som ble lagt frem og godkjent fremstår i ettertiden som lureri. De vindkraftverkene som faktisk er bygget i Rogaland, ble helt annerledes enn det vi var forespeilet:,

  • Turbinstørrelsen har økt, ofte fra 125 m totalhøyde til 200 m totalhøyde

  • Installert effekt har i de fleste anleggene blitt større. Endringen på  Måkaknuten økte fra 66 megawatt til 99 megawatt

  • Terrenginngrep har blitt vesentlig større, Egersund vindkraftverk har for eksempel gått fra 150.000 kvadratmeter til 450.000 kvadratmeter

Plan- og bygningsloven bør gjelde,

Stortingsmeldingen som skal behandles før jul tar opp en del grunnleggende problemstillinger rundt behovet for å forbedre konsesjonsprosessen, men den er samtidig lite konkret på hvilke endringer som skal gjennomføres og hvordan det nye systemet skal utformes. Arealinngrepene er så store at vi ber dere om at Plan- og bygningslovens planbestemmelser, inkludert plikt til å utarbeide reguleringsplan, gjøres gjeldende for denne type utbyggingstiltak på lik linje med andre store arealinngrep.,

Våre viktigste innpill til rogalandsbenken:

  • Det er behov for en helhetlig plan og strategi der all fornybar energiproduksjon vurderes samlet. Det må være et overordnet mål å ta vare på mest mulig uberørt natur.

  • Vindkraftanlegg er ofte de mest omfattende arealsakene i kommunene og må, på lik linje med alle andre utbyggingstiltak underlegges planbestemmelsene i Plan- og bygningsloven, herunder krav om reguleringsplan.

  • Det må stilles større krav til gjennomføring og faglig kvalitet på konsekvensutredningene.

  • Det må settes tydelige akseptkriterier for tildeling av konsesjon. Kriteriene bør være knyttet til konsekvenser for landskap, naturmangfold, friluftsliv, sammenhengende naturområder med urørt preg og samlet belastning.

  • Konsesjonsbehandlingen må sette strenge krav til opprydding ved avvikling av vindkraftanlegget og tydeliggjøre de irreversible inngrepene som følger av tiltaket.

Vår aller viktigste oppfordring til rogalandsbenken som nå skal behandle vindkraftpolitikken er likevel at vi nå må stå opp for rogalandsnaturen. Den har lidd nok.

Vennlig hilsen Stavanger Turistforening"