Skolene i Rennesøy kan bli hardt rammet ved eventuell streik.Foto Vikevåg Skule: Rune Nedrebø

FINNØY/RENNESØY: På sitt møte utvalet måndag i denne veka, hadde politikarane saka om "

E

valuering

av økonomisk tildelingsmodell for stavangerskolen, samt forslag til justeringer"

oppe til behandling.Eit samla utval gjekk inn for at barneskulane i Renneøy kommunedel, i tillegg til Finnøy sentralskule, vert rekna inn under ordninga med småskuletillegg og mottek då tilsvarande gjennomsnittleg lærarløn for 2,5 årsverk i årleg auke. Justeringa blir finansiert gjennom ei omfordeling innan den ordinære elevtildelinga. Kommunedirektøren føreslår også at elevtildelinga generelt på barnetrinnet ,1-4.klasse, blir differensiert ytterlegare ved ein genrell auke på 40 millionar kroner årleg i økonomiplanperioden frå 2021-24.,I tillegg vedtok eit fleirtal beståande av dei fire posisjonspartia Ap, FNB,MDG og SV eit oversendelsesforslag som dei vil ha greia ut fram til saka kjem opp til endeleg behandling i kommunestyret nå på mandag. I ein del av dette vedtaket ligg det inne fylgjande:

,"-Kommunedirektøren bes avklare/vurdere følgende til neste behandling:,1. Hvordan og på hvilke grunnlag elevtildelingen skal gjøres, først i tildelingsprosessen og etter hva en elev koster. (Vi mener at elevsatsen bør ta utgangspunkt i beregninger knyttet til hva en elev koster, og ikke slik som nå der den beregnes ut fra residualen av hva som er igjen etter at poster er fordelt),2. I ei tilråding fra  BDO-rapporten blir det føreslått diffrensierte satser for 1.-4.,5.-7. og 8.-10.trinn. Det er ønskelig at kommunedirektøren begrunner sitt forslag for at dett bare skal gjelde for1.-4. trinn.,3. Hvordan kan det innføres et objektivt klasseelement i modellen, og hvilke utslag voil det gi for skolene. Jfr. side 26 i BDO-rapporten.

4. Særskilt elevpris: Skolene kan søke om midler til speisalundervisning for såkalte kategorielever, 1a-elever og 1b-elever.Det bes om at en gjeninnføring av "kategori-C elever

"

belyses og vurderes også i saken.

"Til neste behandling må det også foreligge en oversikt/tabell som viser hvordan tilrådd modell fra kommunedirektøren vil slå ut på skolenivå. Det bes om et oppsett som viser dagens budsjett og foreslått budsjett pr.enkelt skole, slik det ble presentert i forrige periode. Dette for at effektene ikke blir utilsiktet og at enkelte skoler kan falle uheldig ut. Tabellen må omfatte følgene for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021: elevtall, klassetall, andel elever med speisialundervisning, andel elever med vedtak om særskilt språkopplæring, tildelt ramme skoleåret 2019/2020 og 2020/2021, + tildeling som resultat av tirådd modell for inneværende skoleår.

Frem til ny modell foreligger og vedtatt, blir småskoletillegget midlertidig utvidet til også å omfatte Finnøy sentralskule, Mosterøy Skole og Vikevåg skule.", heiter det til slutt i oversendelsesvedtaket frå posisjonspartia.