Sterkt ønske om mer aktivitet i Vikevåg

Kommunedelsutvalget på Rennesøy er samstemte i at det trengs utvikling og mer liv i Vikevåg.

Publisert: Publisert:
Tilhørere under møtet i kommunedelsutvalget var engasjerte i utviklingen av Vikevåg sentrum.

RENNESØY: Mange var møtt opp for å overvære kommunedelsutvalgsmøte på Rennesøy tirsdag ettermiddag.

Med full sal i «Verkstedet» på Vikevåg innbyggertorg fikk kommunedelsutvalget med Terje Øvrebø i spissen høre reaksjonene på planene for «Nye Vikevåg», under «Åpen halvtime». Dette er et nytt opplegg for kommunedelsutvalget, hvor de som bor i Rennesøy kommunedel har muligheten til å uttale seg direkte til utvalget om lokale saker.

Reaksjonene fra de frammøtte til politikerne i utvalget var klar:

-Det må bli mer aktivitet i Vikevåg, sa Jan Tore Helland fra Kystlaget.

-Kailokalene trenger bedre fasiliteter, bedre lokaler og et bedre tilbud til de unge, hevdet Anny Hatlen fra Historielaget.

Kystlaget og historielaget holdt innlegg sammen om hva Vikevåg trenger.

Representanter fra kystlaget og historielaget tok sterkt til ordet for at endringer må skje på kaien. MC-bygget trenger forandring og Vikevåg må ikke bli glemt, selv om Rennesøy nå er en del av en stor kommune. Også politikerne i utvalget ga uttrykk for at de ikke var tilfreds med MC-bygget og kaien slik det står i dag.

Under diskusjonen om mulighetsstudien som nylig ble framlagt, hadde Tor Bernard Harestad (frp) en klar mening om den.

-Sentrum trenger liv, mer liv trekker mer folk og derfor må vi få det til, presiserte Tor Bernard Harestad.

Det ble også diskutert viktigheten av at næringsaktivitet skulle få fortrinnsrett i først etasje i byggene. Lederen av styret for Kulturhuset Meieriet, David Lilleheim påpekte viktigheten av å ivareta Meieriet som et selskapslokale og kulturhus.

Det ble også stilt spørsmål ved om hvorfor mulighetsstudien er gjennomført, uten at det har vært kontakt med Lilleheim eller noen fra styret i Kulturhuset Meieriet.

Utvalget var samstemt om fremtiden til Vikevåg.

Det endelige vedtaket fra kommunedelsutvalget lyder som følger:

  1. En kombinasjon av alternativ A og alternativ B videreutvikles til et prosjektforslag. Det blir bygget nybygg på kaien for helsetjenestene, i henhold til intensjonsavtalen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy.
  2. Under utarbeidelse av prosjektforslag undersøkes muligheter for å forskuttere rekkefølgekravet om etablering av busslomme, for å fjerne busstrafikk fra kaiområde, og opparbeidelse av deler av kaien til offentlig torg.
  3. Kommunehustomten videreutvikles og omreguleres til boligformål. Tomt legges ut for salg.
  4. Det gjøres en vurdering på behov og bruk av resterende kommunale bygg i Vikevåg sentrum, og hvorvidt de skal oppgraderes eller legges ut for salg.

Forslaget ble enstemmig vedtatt og, utvalget påpekte nødvendigheten av å stå sammen om forslaget om dette skal gjennomføres.

-Vi må være fornøyde selv om vi ikke er 100 prosent enige i sluttresultatet, det viktigste er at vi står sammen og at resultatet blir bra, sier Tor Bernhard Harestad.