Lnett vil ikkje betala for kabelgrøft på Finnøy

Lnett vil i utgangspunktet ikkje betala for ekstrakostnadane med å leggja kabel i traséen til gang- og sykkelvegen på Finnøy.

Her kan det koma gang- og sykkelveg med kraftkabel under.
Publisert: Publisert:

FINNØY: I ein epost til samferdselsutvalet viser Lnett til vedtaket i utvalet om bygging av gang- og sykkelveg lang fylkesveg 519 frå Nådå til Fåhadlet.

I vedtaket stiller fylket seg positiv til å leggja ny kraftkabel i bakken under gang- og sykkelvegen, men forutset at eventuelle meirkostnader må dekkast av Lnett. Kabelgrøfta er nemleg ein del djupare enn det som er nødvendig for å byggja gang- og sykkelvegen.

Men i e-posten til leiaren i samferdselsutvalet, Ole Ueland, skriv Lnett at det ikkje er så enkelt:

Ole Ueland (h)

Luftledning billigst

«Det står i vedtaket punkt 3 at «Eventuelle merkostnader må bæres av Lnett».
Faktum er at Lnett er underlagt energiloven, og kan ikke dekke merkostnader og ta dem inn over nettleia uten godkjenning fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Med de føringer som finnes i Meld.St. 14 (2011-2012) samt NOU 2022:6 Nett i tide vil merkostnader knyttet til kabling i de fleste tilfeller måtte dekkes av andre enn nettselskapet, og i dette tilfellet er det nærliggende å tenke at det er kommunen eller fylkeskommunen. Eventuell avtale om dekning av merkostnaden må følge konsesjonssøknaden når den sendes, p.t. planlagt Q4 2023.

Lnetts Finnøyprosjekt er i veldig tidlig fase. Basert på konsesjonssøknaden og utredningene som følger den vil NVE avgjøre hva som skal bygges.
Lnett har foreløpig ikke utredet alternativene, men erfaringsmessig kommer luftledning stort sett alltid ut som den billigste løsningen.

Fylket vil ikkje betala

Ole Ueland (h) seier i ein kommentar at sjølv om fylket er positiv til at kraftkabelen kan leggjast i same traséen som gang- og sykkelvegen, så er ikkje dette ei sak som fylket er engasjert i.

-Det er heilt uaktuelt for fylket å betala meirkostnadane med kabelgrøfta, seier Ueland til Øyposten.

-Det er Stavanger kommuen som må ta stilling til dette. Me har lagt fram ein plan for fullfinansiering av gang- og sykkelvegen frå Judaberg til Nådå, og viss det kjem ei positiv tilbakemelding frå Stavanger kan arbeidet begynna, understrekar Ueland.

Lnett skriv vidare at selskapet i meldinga til NVE har foreslått at det skal utgreiast jordkabel frå Fåholmen til Ladstein, og at gang- og sykkelveg mellom Judaberg og Nådå inngår i denne strekninga.

«Dette er saksopplysninger som allerede er kommunisert i møter, samtaler og e-poster mellom nettselskapet og administrasjonen i fylkeskommunen.

Vi har god dialog med fylkeskommunen og Stavanger kommune og vil fortsette den gode dialogen. Alle tre parter er positivt innstilt til å utrede samkjøring av prosjektene på en grundig måte, ut i fra det handlingsrommet vi har i våre mandater», skriv selskapet.

Publisert: