STAVANGER: I 2030 blir det rekna med at folketalet vil nå tett opp under 150.000, og i 2050 er det venta at folketalet nærmar seg 160.000.

Ifølge statistikken er det klart flest innvandrar frå Polen i kommunen, 3614, fylgd av Somalia, (1371), Tyskland (1046) og Eritrea (911).

Over 25.000 er engasjert i tenesteyting, 14.000 i helsesektoren mens bare 693 jobbar i jordbruk, skobruk og fiske.

24.000 pendlar ut av kommunen, og 35.000 pendlar inn til kommunen. 50.000 har universitets- eller høgskuleutdanning. Det er 24.000 einebustader i kommunen, og 1500 hytter. 10 prosen bur trongt, mens det er vel to personar per hushaldning.

Nesten 60 prosent er medlem av kyrkja.