Kjell Aartun blei fødd i 1925 på garden Skjelsnes på Bjergøy i Sjernarøy. Han døydde 28. mai i år og blei 97 år gammal.

Kjell var den nest yngste av ein søskenflokk på ni. Foreldra hans Borghild f. Bjerga og Torstein Aartun var bønder med allsidig drift. Alt tidleg måtte Kjell læra seg å ta del i gardsdrifta og dei mange oppgåvene det førte med seg.

Kjell Aartun gjekk på latinlinja på landsgymnaset på Voss. Deretter tok han fatt på teologistudiet i Oslo og blei cand. theol i 1954. Interessa for språk blei vekka og han tok semittisk bifag i 1956. Deretter blei han universitetslektor ved Universitet i Oslo.

Etter kvart starta Kjell Aartun med grunnforsking på semittiske språk. Forskinga på oldtidas språk blei skrive på tysk. Kjell Aartuns spesialfelt var ugarittisk og han tok doktorgrad i 1978.

Kjell Aartun arbeidde i mange år ved Stavanger lærarskule. På fritida heldt han på med forskinga på semittiske språk. I 1983 blei Kjell Aartun statsstipendiat og kunne nå forska på heiltid.

Kjell Aartun blei i 2001 tildelt Kongens fortenestmedalje i gull for arbeidet og forskinga med semittiske språk. Det blei audiens på Slottet der Kjell Aartun fekk takka HM Kong Harald V for denne utmerkinga.

Jogeir Aartun