AV: PER THIME

Det var i regjeringsforhandlingene høsten i fjor det ble bestemt å fremme forslag om at leger skulle få rett til å reservere seg når det gjelder abort. Forslaget er nå ute til høring. Saken om reservasjonsrett ble onsdag debattert i formannskapet i Finnøy.

-          Dette er en viktig debatt som også vi må ta. Det er en debatt om hvordan man behandler kvinner, sa SV`s Vibeke Meling. Den bør også vi lokalt si noe om, sa hun under debatten.

Meling hadde også med seg et forslag. Der sto det blant annet at de foreslåtte lovendringene vil kunne medføre et dårligere og mer byråkratisk offentlig helsetilbud. Forslaget vil også sette kvinner i en vanskelig situasjon i møte med primærhelsetjenesten. Partiet ville også ha de andre representantene med på at departementets forslag ikke blir vedtatt. I tillegg hadde SV med et punkt som gikk på at kommunen ikke skulle gi løyve til fastlegekontrakter som åpner for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort. Forslaget til Meling fikk bare partiets ene stemme og falt.

Krf, Venstre og Lars Rørtveit sikret flertall

I svært mange av landets kommuner har dette vært oppe til behandling. I Senterpariet i Finnøy er det ikke enighet i partiet. Lars Rørtveit mente reservasjonsretten er en nasjonal sak og som dermed ikke skal legges til kommunene. I hans forslag het det blant annet at lik tilgang til helsetjenester for kvinner, uavhengig av hvor en bor, blir best ivaretatt om reservasjonsordningen blir likt praktisert i kommunene.

-          Dette er jo en interessant sak som også er godt utarbeidet. Jeg har sansen for at myndighetene spør kommunene om dette. Også vi i KrF mener dette skal inn i de statlige retningslinjene. Samtidig mener jeg vi skal ta diskusjonen lokalt, og det gjør vi nå, sa Henrik Halleland.

Også Skartveit stemte for reservasjonsrett

Saken om reservasjonsrett har vært og er mye diskutert de siste måneder. VG hadde blant annet en oversikt som viste hvilke ordførere som var for en slik rett og hvilke som var imot. Finnøys ordfører Gro Skartveit var en av få som var for en reservasjonsrett.

-          Jeg ønsker også å gå for innstillingen til rådmann i punkt 1, den om at reservasjonsretten skal være et nasjonalt ansvar og ikke lokalt. Dette handler om kvinner som er i en sårbar situasjon når dette vurderes. Mitt ønske er at de skal bli møtt best mulig hos lege, sa ordføreren.

Vedtaket i Finnøy ble dermed slik:

Lik tilgang til helsetenester for kvinner, uavhengig av kor ein bur, vert best ivareteken om reservasjonsordninga vert likt praktisert i kommunane. Finnøy kommune er av den oppfatning at reservasjonsretten skal vere eit nasjonalt ansvar, og ikkje leggjast til kommunane. ,Finnøy kommune ynskjer at det skal etablerast ein ordning med reservasjonhøve.