Stavanger kommune: Gode resultater i usikre tider

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater. Kommunen fikk et netto driftsresultat på 854 millioner kroner.

Publisert: Publisert:
Kommunedirektør Per Kristian Vareide.

STAVANGER: Russlands invasjon av Ukraina i begynnelsen av 2022 har satt sitt preg på året som har gått. Krigen førte blant annet til økende rentenivå, høyere energipriser og generell prisvekst. Stavanger kommune har i løpet av 2022 bosatt 711 flyktninger. I en usikker tid leverer Stavanger kommune igjen gode resultater.

Stavanger kommune har gode økonomiske resultater. Kommunen fikk et netto driftsresultat på 854 millioner kroner. Dette tilsvarer 6,1 prosent av driftsinntektene. Av de 854 millionene er 437 millioner kroner brukt til å finansiere kommunens investeringer og det er satt av 8 millioner kroner til bundne driftsfond. I tillegg er kommunens disposisjonsfond styrket med 409 millioner kroner, hovedsakelig for å møte økte pensjonsforpliktelser i fremtiden.

Et bærekraftig tjenestetilbud

En verden i endring gjør at organisasjonen må omstille seg for å ivareta kommunens behov. Satsingsområdene gode hverdagslivregionmotoren og grønn spydspiss, hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, danner utgangspunkt for Stavangers langsiktige utvikling. Årsrapporten for 2022 viser at langsiktige satsninger har gitt resultater.

Tjenestene skal i størst mulig grad skal ivareta både de spesielle og de ordinære behovene. For å sikre et bærekraftig tjenestetilbud på sikt, må tjenenestene utvikles slik at de spesielle behovene i større grad kan ivaretas av det ordinære tjenestetilbudet. Knapphet på arbeidskraft fører til økt konkurranse om fagfolkene. Tiltak som heltidskultur i Stavanger og ny digitaliseringsstrategi skal legge premisser for hvordan vi skal organisere arbeidet vårt i framtiden for å kunne være en attraktiv arbeidsgiver.

–To år med pandemi ble i 2022 avløst av nye og krevende utfordringer som følge av Ukraina-krigen. Vi har vist, gjennom en formidabel innsats fra medarbeidere, ledere og folkevalgte, evne til å leve i endring og omstilling, samtidig som vi hver dag jobber for å bygge fellesskap og levere et godt tjenestetilbud. Disse egenskapene blir viktige når vi i de kommende årene skal håndtere store endringer i innbyggernes tjenestebehov, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide.
Årsrapporten for 2022 vil bli behandlet i formannskapet 11. mai og kommunestyret 22. mai.