Viss folk sluttar å hamstra blir det varer nok til alle

AV: PER THIME

Coop Finnøy sendte i begynnelsen av måneden et brev til kommunen hvor de ber om snarlige avklaringer rundt kaien. Butikken på Judaberg går med planer for utvidelse, men er ikke enige med kommunen. I kommunestyret så langt tilbake som 22 juni 2010 står det i et vedtak:

«Kaihuset blir lyst ut for sal som næringseigedom etter vanlige reglar. Innregulert utvida nærings-areal ved Coop Byggmix og ved Coop Marked blir tilbydd desse ut frå marknadspris i kommunesenteret. Kommunen sit sjølv att som grunneigar av kai/pir og innregulert torgareal».

Siden den gang har ikke mye skjedd i følge Coop. Nå har de som nevnt skrevet brev til kommunen, og de mener prisen som skal settes er en helt annen nå. Dette begrunner Coop med arealet kommunen nylig solgte på Talgje, nemlig den gamle kaien. Da var prisen 15 kroner per kvadratmeter.

- Oppmålt areal er 40x33 meter, noe som er 1320 kvadratmeter. Det betyr at med 15 kroner per kvadratmeter så blir det kroner 19800. Vi skal være rause og run-der opp til kroner 20.000 for area-let, skriver Idar Rosland i brevet.

Videre heter det at Coop håper kommunen nå tar ansvar og følger opp saken som Coop startet for fire år siden. Kommunen har så langt ikke svart på henvendelsen fra butikken på kaien.