Leserbrev: Er luftspenn over Finnøy et lovlig tiltak?

Folkeaksjonen mot luftspenn på Finnøy har lagt fram tall som viser at å legge
kabel fra Kindingstad til Judaberg ikke koster mer enn luftspenn fra Sevheim til Judaberg.

Publisert: Publisert:
Slik kan den nye kraftforbindelsen over Finnøy ta seg ut.

FINNØY: Tallgrunnlaget er hentet fra dokument fra Oslo Economics og Sweco som nylig er laget på oppdrag fra Olje – og Energidepartementet og som er representativt for Finnøy prosjektet også.

Generelt viser tallene og kommentarene at det er liten prisforskjell mellom
luftspenn og kabel i «lett terreng» som er den terrengtypen som kjennetegner
storparten av de 2 aktuelle strekkene (med unntak av terrenget nærmest
Judaberg for begge traseene).

På Finnøy er det hevet over enhver tvil at luftspenn vil ha store og uvurderlige
negative effekter på natur, næring og folk sin helse og trivsel.

Kabel vil ikke ha noen negative konsekvenser og koster altså ikke mer !
I det tilfelle at det skulle vise seg mulig å samordne kabel fra Kindingstad med
gang – og sykkelsti, så er kabel det suverent billigste alternativ. Så er det også kjent at ingen grunneier på Finnøy frivillig vil gi fra seg jord til bygging av luftspenn.

Massiv mostand

99,7 % og mer enn 1200 voksne og ungdom har signert på sin motstand mot luftspenn. Motstanden mot luftspenn er massiv i alle lag og kan ikke ignoreres uten store konsekvenser.

Til tross for dette fortsetter L-nett som om luftspenn over Finnøy fortsatt er et
alternativ. På folkemøtet den 19 januar hadde de lite å komme med annet enn
at det er et stort behov for kraft i området som om noen skulle være uenig i
det.

I de nevnte dokumentene går det også fram at det stadig blir billigere å legge
kabel i forhold til luftspenn. Denne utviklingen har pågått de siste 10 – 15 årene
og fortsetter. Det er spesielt anleggskostnadene som blir relativt rimeligere for
kabel.

Dette betyr at på det tidspunkt det er aktuelt å gjennomføre prosjektet,
så er alternativet med kabel blitt ytterligere gunstig i forhold til luftspenn
Status nå er at det ikke finnes verken økonomiske eller samfunnskritiske
argument som taler til fordel for luftspenn.

Dermed forsvinner også det juridiske og samfunnsmessige grunnlag for å
gjennomføre prosjektet med luftspenn. L-nett/NVE trenger rettslige eller samfunnsmessige hjemler for å kreve ekspropiering av grunn til å bygge master mot eiernes vilje.

Betydelige skadevirkninger

Det er vanskelig å se at det finnes slike hjemler når alternativet med luftspenn ikke er nødvendig og i tillegg er i brudd med en hel rekke lovverk med tilhørende negative betydelige skadevirkninger.

Så må L-Nett ha en helt umulig oppgave i å finne rettslig eller samfunnsmessig
grunnlag for med overlegg å planlegge å ramme folks helse og trivsel når det
ikke på noen måte er nødvendig eller ønskelig.

På toppen av det hele planlegger L-nett med luftspenn helt unødvendig å
ramme og ta livet av en hel rekke rødlistede fuglearter på Finnøy. For vanlige
borgere ville det å skade eller drepe en eneste av de samme utsatte fuglene
bety anmeldelse, bøter og andre konsekvenser.

L-nett sitt planlagte luftspenn er i forhold til alle lovverk er ulovlig prosjekt
med de konsekvenser dette kan få for de ansvarlige og for framdriften av ny
strømforsyning.

Tap av tillit

Faktum er at det ikke finnes økonomiske eller samfunnsmessige viktige hjemler
eller andre grunner for å påføre folk, næring og samfunn svære skader for
generasjoner som prosjektet luftspenn vil resultere i L-nett og NVE risikerer rettslig pågang og betydelig tap av tillit og omdømme om de velger luftspenn.

L-nett bør snarest få politiske signal som gjør at de forholder seg til et levende
samfunn og de sammensatte spillereglene som skal sikre alle en bedre framtid
Så har samfunnet grunn til å minne NVE om at de opptrer og vurderer innspill
fra L-nett i forhold til sin egen visjon, sine egne verdier på sine egne strategier.

Erik Astad