Lesarbrev: Barn og unge må få støtte til fritidsaktiviteter

Stavanger KrF ønsker at alle barn og unge i kommunen skal få støtte til fritidsaktiviteter.

Publisert: Publisert:
Henrik Halleland

Det skal ikkje være slik at det er foreldra si lommebok som avgjer om borna i Stavanger kommune får blir med på fritidsaktivitetar. KrF vil unngå klasseskille.

I gjennomsnitt kostar det 3600 kroner i året å driva med idrett for 9-åringer. For 15-åringer er tilsvarande gjennomsnittskostnad 9600 kroner. For dei som er 9 år ligg kostnader ved deltaking i dei aller fleste idrettar mellom 2500 og 5000 kroner.

Mange barn og unge får ikkje sjansen til å deltapå fritidsaktivitetar saman med jamaldrande fordi familiane ikkje har råd. Det gjer at nokre blir halde utanfor viktige sosiale arenaer, der dei kan oppleve meistring og samhald.

Nå tar regjeringa grep. Statsministeren kjem med hjelp til idrettslaga, men det er ikkje så sterk satsing som det KrF meiner er nødvendig.

Det er ikkje lett å forstå kvifor Sp og Ap i regjering stoppa utrulling av fritidskortet hausten 2022. Stavanger var neste kommune ut, der alle barn mellom 6 og 18 år skulle få kr 1000,- til dekking av kontingent m.m. Kommunen hadde og anledning til å auke summen med eigne midlar.

Mange foreldre fortel at fritidsaktivitetar er i ferd med å skape eit klasseskilje, og mange ristar på hovudet over kor dyrt det er. Det skal ikkje være slik at det er foreldra si lommebok som skal avgjere om borna får være med.

Vi tenker gjerne på Norge som eit land med småsosiale forskjellar der de fleste har meir eller mindre same oppvekstvilkår. Forsking viser at jo høgare sosioøkonomisk status familien har, jo betre er livssituasjonen for ungdomen. Den viser tydeleg trappetrinns mønster, der problemene øker jo færre økonomiske og sosiale ressursarfamilien har.

Dette kan vi ikkje godta. Vi somlokalpolitikere høyrer idretten snakke om at unger ikkje lenger møter opp og at kontingenten ikkje blir betalt.

Heilt sidan regjeringa fjerna pengane i 2022 har KrF i samband med budsjettbehandling lokalt foreslått å kopiere den nasjonale ordninga, slik at alle barn i kommunen skulle få del i denne ordninga. Til dette har vi ikkje fått støtte av fleirtalet i Stavanger, men at det er behov for det, er det ingen tvil om.

Eit slikt fritidskort skal dekkje faste, organiserte aktivitetar. Det å delta på organiserte fritidsaktivitetar er nemleg viktig for at alle barn skal få være med og være ein del av fellesskapet, bli inkludert og kjenne at dei høyrer til.

Å investere i borna våre er å investere i vår felles framtid. Ved å gi born tilgang til fritidsaktivitetar, kan fleire få blomstra og oppleva meistring. Dei blir ein del av eit fellesskap der dei kan bli sett og følgt opp av trygge vaksne.

Med vårt fritidskort bidrar vi til at færre barn føler seg utanfor, og dei får ein betre mulighet til å få ei aktiv og kjekk fritid.

Vi i KrF har tru på at fritidskortet vil gjere ein forskjell for barn, unge,  ja for heile familien.

Henrik Halleland