Kabel eller luftspenn over Finnøy

To av de som fronter folkeaksjonen mot luftspenn; f.v. Erik Astad og Arild Flesjå.
Publisert: Publisert:

Folk på Finnøy har samlet sagt klart fra at vi ikke ønsker luftspenn over øya, og det er naturlig å være spent på hva L-nett og NVE planlegger. Nå har NVE gått gjennom alle innspill og kommet med et fastsatt utredningsprogram som L-nett skal forholde seg til før de kan sende konsesjonssøknad.

Det er kommet 66 innspill til L-nett sine planer, og ingen av disse støtter en løsning med luftspenn. Blant de som har uttalt seg er Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren. Det burde være et tilstrekkelig tydelig signal til L-nett all den tid det er disse instansene som representerer det brede og langsiktige samfunnsansvaret og har vurdert dette opp mot gjeldede lover og regelverk.

Det er påfallende at NVE ikke med ett eneste ord har nevnt den overveldende folkelige motstanden mot luftspenn på Finnøy. Det gir liten grunn til tillit til den videre prosessen.

Stavanger kommune støtter forslaget fra Folkeaksjonen og ber L-nett avslutte videre utredning av løsning med luftspenn. Det vil ikke L-nett, og det trenger de heller ikke gjøre fordi som NVE skriver; «L-nett alene avgjør hvilke løsninger de velger å søke konsesjon på».

Det er altså kun L-nett som ønsker å utrede luftspenn, og det betyr at L-nett søker konflikt med befolkningen, med alle gårdbrukerne, med alle særinteressene, med kommunen, fylket og staten.

Det er god grunn til å spørre hvorfor Stortinget har skapt et slikt udemokratisk system der lokale politikere og den offentlige forvaltningen er satt på gangen og har liten innflytelse over snevre teknokratiske instanser som ikke har kompetanse til å vurdere andre forhold enn det de selv finner for godt. Kommunene som eier Lyse og L-nett viser heller ingen vilje til eierskapsstyring.

Fra NVE sine dokumenter går det klart fram at når det gjelder kabel i grøft så er det ingen kjente konflikter knyttet til denne løsningen, og løsningen overholder alle lover og forskrifter.

Fra de samme dokumentene går det an å lese at det er luftspenn som er den løsningen som skaper alle konfliktene, bryter loven om naturmangfold, reduserer matproduksjonen varig med permanent båndlegging av innmarksbeite i forhold til spredning av gjødsel og reduserer vanlige folks trivsel. Alle de negative effektene utgjør varig skade på økonomien i jordbruket, på naturen og på folk.

Men fordi L-nett mener at selve anleggskostnadene her og nå er lavere med luftspenn, så vil de fortsatt vurdere løsningen. Dette til tross for at NVE tydelig sier at også «ikke prissatte virkninger» skal vurderes. Ved å fastholde luftspenn som mulig løsning sier L-nett tydelig fra om at deres egen vurdering av «ikke prissatte virkninger» er så lav at beløpet er irrelevant. Det samme vil de si om verdien av varig reduserte produksjonsareal for landbruket som følge av mindre spredningsareal for gjødsel. For alle andre enn L-nett er det åpenbart at luftspenn er den klart dyreste løsningen dersom det brukes riktige priser på de nevnte faktorene.

Folkeaksjonen har tidligere dokumentert ved innhentede priser på grøft og kabel at anleggskostnadene ved en slik løsning er fullt ut konkurransedyktig med luftspenn. I forhold til Stortingsproposisjonen fra 2012, som det ofte vises til, så skal rimeligste løsning velges. Kabel i grøft over Finnøy er alltid den rimeligste løsning når NVE sine føringer om å ta med tapt produksjonsareal i landbruket og ikke prissatte virkninger i regnestykket.

Fra NVE sin dokument går det også an å lese at alle inklusiv L-nett nå synes å være enige om å samordne prosjektet med gang – og sykkelveien. Det er positivt

Det er også positivt at L-nett ønsker å utrede alternativ plassering av transformator på Nådå. En slik flytting vil være positivt for naboene til eventuell annen plassering på Judaberg, og det åpner kanskje også opp for at hele prosjektet kan bli rimeligere på andre måter

Slik Folkeaksjonen leser dokumentene fra NVE, så er det ikke lenger aktuelt å gå like til Kindingstadvågen med sjøkabel fordi sjøkabel er den klart dyreste måten å føre fram strøm på. Istedenfor vil L-nett vurdere ilandføring på Navarneset og grave grøft videre langs Kvitevikveien og Kindingstadveien mot Reilstad.

Det ser også ut til å være samtaler mellom Stavanger kommune og L-nett om et alternativ der luftspenn går fra Kvame og over til vestsiden av Finnøy til tross for at den samme kommunen sier de ikke ønsker luftspenn. På begge sider av strekningen med luftspenn vurderes kabel i grøft.

Folkeaksjonen er av den oppfatning at luftspenn uansett er en uaktuell løsning, og at veien å gå er å samordne alle positive krefter i et samarbeid for å legge kabel i grøft. På Finnøy har vi lang og svært god erfaring med å trø til når det gjelder for å gi lokalsamfunnet det vi trenger av tur- og idrettsanlegg. Verdien av dugnadsinnsatsen på Flerbrukshallen og anlegget på Leikvoll er flere ganger høyere enn hele strøm-framføringsprosjektet over Finnøy.

Folkeaksjonen tilbyr L-nett å samarbeide om å finne en løsning for kabel i grøft. Et slikt samarbeid vil være bra for alle parter og gi L-nett en mulighet for å ivareta eget framtidig omdømme på Finnøy.

Dersom L-nett og NVE likevel ikke ønsker å samarbeide om de beste løsningene, men velger konfliktveien og forsøker å trumfe gjennom luftspenn, så ser Folkeaksjonen ingen annen mulighet enn å organisere dugnad i form av sivile ulydighetsaksjoner

Folkeaksjonen mot Luftspenn

29. juni 2023

Publisert: