Måten grunnrenteskatten er innført på er KrF sterkt kritisk til.

Det hjelper lite med meir til kommuner viss næringa flytter ut.

Nå kjem mange selskaper til å flytte investeringar til utlandet.

Senterpartiet har malt seg inn i eit hjørne i denne saka, og håpar heilt sikkert på å lande mot Høyre. Så lenge modellen ikkje kan endrast skjer nok ikkje det. Då må dei finne løysing med SV som store deler av Senterpartiet langs kysten ikkje vil lika.

Departementet meiner ytelsar til kommunar og lokalsamfunn ikkje skal frådragsførast i grunnrenteskatten for havbruk. I denne sammenheng blir det vist til at kommunesektoren i forslaget blir tilgodesett ved at dei skal få halvparten av provenyet frå grunnrenteskatten via produksjonsavgifta, ein auka andel av inntekter ved salg av ny tillatelseskapasitet og ei eventuell ekstrabevilgning til kommunesektoren. Havbrukskommuner har også mulighet til å få inntekter ved å skrive ut eiendomsskatt på flytande oppdrettsanlegg.

Men, bidrag til lokalsamfunn kan altså ikkje trekkjast av på grunnrente skatten,

Henrik Halleland