I et leserbrev publisert i Øyposten onsdag 26. oktober har «Folkeaksjonen mot master på Finnøy» skrevet flere påstander som ikke er riktige.

 Den offentlige høringen av prosjektet Nordbø-Finnøy-Strand har ikke startet. Først når saksbehandler er tildelt hos Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, starter prosessen.

 Det er NVE som er høringsinstans for behandling av denne type prosjekter, ikke Lnett.

 Det er flere muligheter for å gi innspill i den offentlige prosessen som vil pågå i et par år framover.

 Stortinget har gitt tydelige føringer for hvordan strømnettet i Norge skal bygges ut.

Ingenting er avgjort

Finnøyprosjektet er fortsatt i en tidlig fase, og den formelle konsesjonsprosessen er ikke startet av NVE. Konsesjonsprosessen er strengt regulert for å sikre likebehandling mellom tilsvarende prosjekter i Norge.

Lnett har sendt melding til NVE, og venter nå på saksbehandler slik at konsesjonsprosessen kan starte.

Formålet med en melding er å informere berørte parter om prosjektet, og få innspill til prosjektet om hva som bør utredes videre. NVE vil deretter pålegge Lnett å gjøre utredninger innen ulike tema som naturmangfold, friluftsliv, jordbruk, fiske, kulturminner osv.

Det er eksterne konsulenter som utarbeider fagrapportene, som er viktig grunnlag for en konsesjonssøknad. Først når fagrapporter og konsekvensanalyser er utarbeidet blir ulike alternativer vurdert mot hverandre.

Fagrapportene og konsekvensutredning blir publisert i forbindelse med at konsesjonssøknad legges ut på høring. Dette er også neste mulighet for å gi innspill.

Før NVE fatter vedtak kan de be om tilleggsutredninger, og eventuelt endrings- eller tilleggssøknad. Det er NVE som gir konsesjoner, mens eventuelle klager behandles av Olje- og energidepartementet.

Nasjonale retningslinjer

Politikerne har gjennom en stortingsmelding pålagt alle nettselskaper å vurdere luftledning som hovedregel for utbygging av strømnett på dette spenningsnivået. Det er Stortingsmelding 14 (2011-12) «Vi bygger Norge – om utbygging av strømnettet», som gir disse nasjonale føringene.

I samme Stortingsmelding er det også satt retningslinjer for når jordkabel skal vurderes og hvor grundig alternativ med kabling skal utredes. Nasjonalt jobbes det med tiltak for å få til raskere saksbehandling.

Strømnettutvalget kom i sommer med rapporten «Nett i tide – om utvikling av strømnettet», som nå er på høring. I utredningen ble det ikke foreslått større endringer i nasjonale retningslinjer for kabling, ut over at 132 kV jordkabel i lett terreng kan være et unntakstilfelle på grunn av små kostnadsforskjeller, underforstått gravekostnadene.

Lnett følger disse retningslinjene som vi har fått av Norges folkevalgte. Samtidig har vi dialog med kommuner lokalt for å få deres innspill.

Foreslår å utredninger

Bakgrunnen for de nasjonale føringene er at jordkabel normalt er 3-5 ganger dyrere enn luftledning, mens sjøkabel er gjerne dobbel pris av jordkabel.

I meldingen, som skal ut på høring, har Lnett foreslått å utrede jordkabel på store deler av de aktuelle strekningene over Finnøy. Dette for å gi et bedre grunnlag for å vurdere om bruk av kabel er et alternativ til luftledning i dette området, når kostnader og konsekvenser er hensyntatt.

Kostnadene med å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet betales av oss alle gjennom nettleien. Kostnadene Lnett har fordeles likt på alle, uavhengig av hvilken kommune prosjektet er i.

Derfor er Lnett sitt oppdrag, på vegne av samfunnet, å likebehandle prosjekter ulike steder, og utrede forskjellige trasealternativer og tekniske løsninger for å sikre at kunder ikke får høyere nettleie enn nødvendig.

Dette prosjektet, som blant annet skal sikre strømforsyningen til Finnøy, er i en tidlig fase, og nårhø ring starter vil Lnett selvfølgelig stille opp for å gi mer informasjon om prosjektet og bistå grunneiere, naboer og andre slik at alle får gitt sine innspill til NVE.

Torbjørn Grødem Prosjektleder i Lnett