Ved flere budsjettrunder har Arbeiderpartiet invitert KrF til å sette sitt preg på Stavangerbudsjettet. I stedet har KrF foretrukket å sitte i mindretall med FrPs Leif Arne Moi Nilsen og Høyres Sissel Knutsen Hegdal. Mens vår dør har stått åpen, åpnet KrF i forrige uke valgkampen med en kronikk der heller ikke denne gang egne prioriteringer løftes frem, men hvor det viktigste fremstår å angripe det sittende flertall i Stavanger med til dels svært urimelige påstander.

KrFs kandidater skriver at «det trengs en kursendring i Stavanger-politikken. Vi vil prioritere frivillige lag og organisasjoner». Dette fremsettes etter at dagens flertall har styrket frivilligheten med en rekordøkning på 6 millioner kroner. Det bør være et tankekors at aldri har frivillige lag og organisasjoner mottatt mer i støtte, enn etter at KrF havnet i opposisjon sammen med Høyre, FrP, Pensjonistpartiet, og Venstre.

Mens KrF i posisjon i forrige periode opplevde et skoleopprør i Stavangerskolen, hvor rektorer slo alarm og flere driftsstyrer nektet å skrive under på skolens budsjett, har dagens Ap-ledede flertall tilført skolebudsjettet 100 millioner alene, på toppen av midler til helsesykepleiere, skolepsykologer, og fysiske tekstbøker. Vi har også rullet ut skolemat ved 22 skoler, som innføres i hele Stavangerskolen dersom vi får gjenvalg, men som Høyre har lovet å fjerne, sammen med gratis SFO. Eldreomsorgen har fått økt grunnbemanning, en historisk satsing på heltidsstillinger og kvalitet i omsorgen, og husassistenter er ansatt ved hvert eneste sykehjem i kommunen vår. Trygghetsalarmer er nå gratis. Vi har innført «Barnas Sommer», et gratistilbud for absolutt alle barn i Stavanger. Dette er fasit etter fire år med Kari Nessa Nordtun som ordfører.

Likevel bruker KrF nær all spalteplass på et trist frontalangrep på det sittende flertall.

Det er riktig at dagens flertall ett år kuttet 4,2 mill fra budsjettet til Kirkelig fellesråd. 2019 var et krevende år økonomisk, og vi mente fellesrådet, som mottar betydelig mer kroner per innbygger enn tilsvarende kommuner, måtte ta sin del av dugnaden. Vi valgte å sette midlene rett inn i kommunens tjenestetilbud for barn og unge. Det er også riktig at vi kansellerte et tilbygg i Hafrsfjord, og Hausken kirkesenter på Rennesøy. Det samme gjorde for øvrig Høyre i sitt budsjett, i tillegg til å utsette rehabiliteringen av Hundvåg kirke, noe som innlegget forbigår i stillhet. Stavanger hadde etter 24 år med Høyrestyre et stort behov for å rehabilitere og bygge nye skoler og barnehager, og vi mente dette behovet trumfet behovet for to nye kirkesaler. Så snart økonomien bedret seg, kuttet vi ikke en krone mer i Kirkelig Fellesråd, eller deres ønskede investeringer. Vi har et utmerket samarbeid med Fellesrådet, og kjenner oss overhodet ikke igjen i påstanden om at vi «motarbeidet kirken» og at vi «stikker kjepper i hjulene for dem.» Tvert om.

Vi har i dag to store kristne grunnskoler i Stavanger. Påstanden om at posisjonen vil fjerne offentlig støtte til friskoler er rett og slett usann. Vi vil dem ikke til livs. Samtidig vil vi ha en fellesskole som rommer et religiøst mangfold – og bidrar til bedre forståelse for ulike religioners meninger og verdier i storsamfunnet – enn å organisere enda flere privatskoler rundt et kall for egen menighet. Samtidig må vi erkjenne at det har vært utfordrende for flere foreldre med kristen tro å finne seg til rette i fellesskolen. Toleransen må gå begge veier. Her kunne KrF utvilsomt gitt viktige bidrag.

Da KrFs førstekandidat var ordfører i Finnøy, lå ansvaret for gravferd til kommunen. Dagens flertall ønsket en vurdering på om dette kunne vært hensiktsmessig også i den nye storkommunen. Etter klare innspill fra Fellesrådet og andre aktører, valgte Arbeiderpartiet å lytte, og stemte mot å overføre gravferdansvaret til kommunen. Likevel velger man i kronikken å fremstille dette som et «angrep» på kirken.

Kronikken omtaler en hendelse for tre år siden, da NLM søkte om 700.000 kr, mens kommunen innstilte på kr 35.000. «Kommunedirektøren vil bemerke at det er budsjettert med store utgifter til lønn og husleie og forholdsvis lite til driften av tiltaket», stod det i saken. Det er usant at Ap kuttet eller foreslo å kutte. Sammen med blant annet Høyre og FrP – altså partiene dagens KrF har valgt å samarbeide med – ba vi om en vurdering av vårt juridiske handlingsrom, gitt at tilskuddsordningens formål var å «støtte drift av frivillig, åpent og generelt barne- og ungdomsarbeid», mens NLM i 2020 møtte mye kritikk for en ekskluderende praksis ovenfor egne medlemmer. Likevel ble det altså ikke her vedtatt noe kutt.

KrF velger å fokusere på saker hvor man har vært uenige. Men hva med saker der vi har funnet sammen?

I 2021 sa Arbeiderpartiet nei til Solberg-regjeringens rusreform. Blant innvendingene var det ensidige fokuset på å avkriminalisere til dels betydelige mengder narkotika til eget bruk, uten at Høyre satte av midler til å bygge opp hjelpeapparatet og ettervernstilbudet tilsvarende. Da Stortinget sa nei til rusreformen, foreslo Høyres ordførerkandidat i kommunestyret å innføre en lokal rusreform i Stavanger, hvor vår kommune skulle bli en prøvekommune for rusreformen som ble lagt fram for Stortinget. Arbeiderpartiet og KrF stemte mot forslaget. Vi fant videre sammen i et alternativt forslag i utvalg for helse og velferd, som er ledet av undertegnede, hvor vi foreslo å utvide mandatet til kommunens rådgivende rusenheter til å omfatte alle innbyggere og ansatte som har behov for kunnskapsbasert informasjon, råd og veiledning om rus, rusmidler og tjenestetilbud ved rusproblematikk, heller enn å si ja til Høyres omkamp om rusreformen lokalt.

Til slutt: Til tross for at hele seks av KrFs toppkandidater har forfattet innlegget, nevnes ikke eldreomsorgen med ett eneste ord. KrFs løfte om å fjerne eiendomsskatten – FrPs evige kampsak – vil føre til et redusert handlingsrom på 280 millioner i neste periode. Mens dagens flertall har investert kraftig i tjenester og tilbud for barn, unge, og eldre, sier KrF ingenting om hvor i kommunebudsjettet man vil kutte for å sikre den underlige prioriteringen at selv ikke de mest kostbare eiendommene skal betale en krone i eiendomsskatt til fellesskapet.

Vår satsing på skole og eldreomsorg står i kontrast til dette. Vi har videre et svært godt samarbeid med, og støtter aktivt opp om organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, og vi har invitert Diakonhjemmet til Stavanger for å bygge Omsorg-Pluss-boliger for eldre i vår kommune. Det vil vi fortsette med.

KrFs seks toppkandidater velger å slå en utstrakt hånd. Dersom partiet er åpen for å revurdere sin ferd mot høyresiden, og prioritere substans over symbolikk, velger vi likevel å la den forbli utstrakt.

Dag Mossige,

gruppeleder Stavanger Arbeiderparti