Kirken og de kristne organisasjonene spiller en viktig rolle i Stavanger. Stavanger KrF mener at vi må styrke disse slik at de kan være med å bygge samfunnet på en best mulig måte. Dessverre opplever vi at den politiske posisjonen i vår kommune har bevisst motarbeidet kirken i denne perioden.

I alle år har KrF vært garantisten i Stavangerpolitikken for at kirken og de kristne organisasjonene får den støtten de skal ha. Fra 2019 var ikke KrF en del av styringsflertallet i kommunen. Siden da har vi sett en markant endring i politikernes holdning til kirken. Gang på gang har vi sett at dagens posisjon stikker kjepper i hjulene for dem.

Ved sitt første budsjett viste partiene deres nye profil i kirkepolitikken. De stanset arbeidet med utviklingen av Hausken kirkesenter på Rennesøy og menighetssenteret i Hafrsfjord som var vedtatt og påbegynt. Samtidig kuttet de 4,2 millioner kroner fra budsjettet til Kirkelig fellesråd.

Nylig satte posisjonspartiene i gang en sak om hvem som skulle ha ansvar for gravferd i kommunen. De mente at kirkelig fellesråd ikke var nøytrale nok, og ville at kommunen skulle overta ansvaret. Det kom fram i saken at ingen var misfornøyde med dagens ordning, og at en endring ville være kostbar. Det ble nedstemt i formannskapet. Men spørsmålet er: Hvorfor ble denne saken reist i det hele tatt? Hvorfor denne mistenkeliggjøring av kirkens arbeid?

En av de viktigste bidrag kirken gir til lokalsamfunnet er et omfattende og inkluderende barne- og ungdomsarbeid, der ingen møtes med prestasjonskrav. Her har dagens posisjon valgt å sette nye standarder på hvem som er verdige til å få økonomisk støtte. Da organisasjonen Norsk Luthersk Misjonssamband – NLM søkte om tilgjengelige statlige midler til å drive et gamingtilbud for ungdom på Storhaug, sa administrasjonen ja, men politikerne avslo søknaden fordi «innholdet bærer preg av forkynnelse». De ville ha tiltak som ikke har et politisk eller religiøst ståsted.

Ved en senere anledning, etter å ha lest et avisoppslag om at NLM har en eksklusjonsparagraf for medlemmer som «lever i strid med Guds Ord», bestemte flertallet i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog seg for at de ikke ville gi driftstilskudd til NLM sitt barne- og ungdomsarbeid. Det ble senere fastslått av direktøren at vedtaket var ulovlig. Det ble ikke nevnt at flere av de politiske partiene selv har eksklusjonsparagraf.

Posisjonspartiene viser en forunderlig skepsis til kirken og kristne organisasjoner. Disse driver et arbeid som forløser ekstremt mye frivillig engasjement, der små økonomiske midler gir et godt tilbud til tusenvis av Stavangers barn og ungdom, og som de offentlige ikke har mulighet til å tilby selv. Istedenfor anerkjennelse, møter disse mistenkeliggjøring.

Kanskje det tydeligste uttrykk for posisjonspartienes skepsis og mistenkeliggjøring mot kirken og kristne organisasjoner har vært deres angrep på religiøse friskoler. KrF er opptatt av å styrke den offentlige skolen, og samtidig gi foreldre valgfrihet når det gjelder hvilken utdannelse deres barn skal ha. Barn og ungdom er forskjellige, og vi må kunne ha et mangfold av tilbud til disse. Posisjonen vil fjerne offentlig støtte til friskoler, selv om både foreldre og deres barn er fornøyd med skolene. Lokale politikere har til og med vært pådrivere i å endre loven nasjonalt, slik at de vil få økt kontroll over våre friskoler dersom de fortsatt styrer kommunen i neste periode.

Samtidig som våre politikere vil strupe friskoler, ønsker de å detaljstyre den offentlige skolen for å påvirke med sin egen ideologiske agenda. De har blant annet vedtatt å opprette en samarbeidsavtale med FRI Rogaland om et undervisningsopplegg for både ungdomsskoler og barneskoler om kjønns- og seksualitetsmangfold. KrF er enige med Stavanger Aftenblad om at «når man skal utarbeide et undervisningsopplegg, bør ikke det komme fra en interesseorganisasjon med en bestemt agenda» (SA 5.5.2021).

Posisjonspartiene snakker varmt om hva de gjør for skolebarna i kommunen, men de mener tydeligvis ikke ALLE barn. Når de sier at de gir gratis SFO til alle førsteklassinger, snakker de ikke sant. Det gjelder nemlig ikke for barn på friskolene, selv om deres foreldre betaler like mye skatt som de andre.

Vi i Stavanger KrF mener at det trengs en kursendring i Stavanger politikken. Vi vil prioritere frivillige lag og organisasjoner slik at samfunnet bygges nedenfra og opp, ikke bare de kristne, men alle. Vi vil sørge for trygge og forutsigbare rammer for kirken og organisasjonene. Vi vil jobbe for et samfunn der alle kan leve ut sin tro på en naturlig måte uten skepsis og mistenkeliggjøring. Vi ønsker å øke rammen til offentlige skoler uten å detaljstyre dem. Vi vil sørge for gode rammebetingelser for friskolene.

Derfor trenger Stavanger et sterkt KrF.

Av Stavanger KrF ved Henrik Halleland – 1. kandidat og ordførerkandidat Anne Kristin Bruns – 2. kandidat Kjell-David Blanchard – 3. kandidat Therese Egebakken – 4. kandidat Ingrun Eikeland – 5. kandidat Guri Tysse – 6. kandidat