Vi kunne i Øyposten 3. august lese nok en artikkel om den mye omtalte gang/sykkelvegen fra Judaberg til Ladstein. Denne gang er det Nils Petter Flesjå i Høyre som hevder at «det er en stor politisk enighet» om at dette skal utføres. Jeg vil tro at det i veldig mange år allerede har vært politisk enighet om å gjøre dette, men det hjelper lite når det mangler politisk innsats og evne til å få dette utført.

Et langvarig rekkefølgekrav om gang- /sykkelsti samt dårlig politisk evne til å tilfredsstille dette kravet, har rammet utviklingen av Reilstad i snart åtte år. Det har de siste 15–16 år pågått planlegging og prosjektering for boligbygging på Reilstad. Parallelt med dette har det vært fine lovord om etablering av gang/sykkelvei (g/s) mellom Ladstein og Judaberg. Politikerne burde applaudere private initiativ for utvikling av lokalsamfunnet, men administrasjonen i Stavanger stanser nå byggesøknadene basert på de eksisterende politiske føringene.

Et søk i Øypostens arkiv resulterer i mer enn 40 artikler som omhandler g/s-saken. I april 2013 så blir det omtalt at Finnøy kommune har blitt tildelt kommunetrafikksikkerhetsmidler for utvikling av g/s og at det allerede i 2010 ble sendt ut forespørsel om regulering for deler av strekket. Daværende ordfører Gro Skartveit i Finnøy kommune uttalte samme år at dette er en så viktig sak at den må på plass så fort det lar seg gjøre. Ti år senere er første del av strekket regulert, mens siste halvdel mot Reilstad fremdeles ikke er påbegynt.

Ved kommunevalget i 2019 fikk Senterpartiet 36 prosent av stemmene i Finnøy «tellekrets». Man hadde vel da forventet at dette partiet kunne utgjøre en forskjell for videreutvikling av tidligere Finnøy kommune i den nye storkommunen? Flertallspartiene med SP og AP i spissen har derimot heller sikret videreføring av det tidligere rekkefølgekravet som umuliggjør boligbygging og videre utvikling på Reilstad samtidig som de ikke har bidratt noe som helst for å få fullføre hensikten med rekkefølgekravet; g/s frem til Reilstad/Ladstein.

Etter anbefaling fra Frode Myrhol i Folkets parti avslo flertallspartiene et forslag om å bruke noen få kroner fra kommunekassen til regulering av siste delstrekk (ref. Formannskapsmøte 02.02.23 hvor vedtak fra Utvalg for miljø og utbygging, 25.01.23, ang. finansiering av regulering for siste delstrekk av gang/sykkelvei ble avslått). De sendte det heller inn i køen til «fylket» hvor det i utgangspunktet ikke blir vurdert før neste handlingsplan for 2030–37.

Det ble i forkant av den nye kommuneplanen (2023) forsøkt å justere teksten om rekkefølgekrav, men dette ble nedstemt av flertallspartiene. Det ble videre forsøkt med en reguleringsendring for å tillate bygging av en håndfull antall hus før bygging av g/s, men dette ble også nedstemt av flertallspartiene. Det er tydelig at det ved behandling i kommunale utvalg og styrer er dårlig eller ingen informasjon fra lokale representanter for eksempel i «utval for by- og samfunnsutvikling» 01.12.2022, der enkelte innlegg var direkte misvisende. De fleste medlemmene i utvalget var nok i tvil om hva de faktisk stemte på. Det ble for eksempel vektlagt at barn skulle spasere til skolen langs veien fra Reilstad til Judaberg, at det blir økt anleggstrafikk i byggeperioden (langs fylkesveien?), tursti langs sjø ble dratt inn i diskusjonen, og til slutt ble det nevnt at dette nok ville komme med i fylkeskommunens arbeid med sykkelsti til perioden etter 2030. Hvor er lokalpolitikerne våre?

Hele saksgangen om gang/sykkelvei begynner nå å bli litt pinlig, og vi må nå kunne kreve litt konstruktiv handling både i forhold til trafikksikkerhet og boligbygging. Regulering av siste strekk vil koste maks 2-300.000 kroner og må startes umiddelbart. (Det er behov for 900 meter ny sykkelvei mens resterende kan følge «gamleveien»). KrFs Henrik Halleland og Høyres Nils Petter Flesjå ytrer seg godt og sterkt om saken. Det gjør også Venstres Mette Vabø, men hvor er styrings/flertalls-partiene?

Det må videre gis dispensasjon fra rekkefølgekrav for noe boligbygging i det ferdig planlagte området på Reilstad. Reilstad har behov for utvikling, Stavanger/Finnøy har behov for større eneboliger og den lokale bygg og anleggsvirksomhet har behov for nye prosjekter.

Erlend Eggebø