Lnett kan ikke velge å avslutte videre utredning av luftledning slik Folkeaksjonen mot Luftspenn skriver i et debattinnlegg publisert i Øyposten 30. juni. Lnett er tvert om pålagt å utrede luftledning. Dette er styrt av nasjonale føringer og krav til utredninger og valg av løsning når nettselskaper søker tillatelse om å få bygge nye «fylkesveier» i strømnettet. Stortinget har vedtatt at kraftledninger på dette spenningsnivået som hovedregel skal bygges som luftledning, og at det kun unntaksvis er grunnlag for jordkabel. Bakgrunnen for denne politiske beslutningen, er at jordkabel generelt er vesentlig dyrere enn luftledning. Drift og utbygging av strømnettet dekkes av oss alle gjennom nettleien (selvkostprinsippet), og det er bakgrunnen for Stortingets ønske om å holde disse kostnadene så lave som mulig. Som nettselskap har Lnett bundet mandat som følge av disse politiske føringene, og må derfor utrede luftledning, selv om mange gir innspill om jordkabel. Konsesjonsprosessen for oppgradering og nye «fylkesveier» i strømnettet er omfattende og går over flere år. I prosjektet Strand-Finnøy-Nordbø er vi nå kommet dit at Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE har gitt Lnett et utredningsprogram. Lnett har altså fått beskjed om hva vi skal utrede nærmere samt krav til metodikk som skal brukes ved utredningene slik at vi får fakta på bordet før valg av løsning skal tas. Utredninger pågår med befaringer for å kartlegge naturmangfold, kulturminner, landskap, reise- og friluftsliv, samt jord- og havbruk. Dette danner grunnlaget for rapportene innen det enkelte fagtema, samt en konsekvensutredning som skal følge konsesjonssøknad når denne er klar. Konsesjonssøknaden blir lagt ut på høring for at berørte og andre kan gi innspill til den.

I utredningsprogrammet fra NVE er det et eget avsnitt om kabel som alternativ til luftledning. Her står det at Lnett skal gi en generell beskrivelse av jord- og sjøkabel som alternativ til luftledning, herunder forskjeller i tekniske egenskaper og kostnader, og de beskriver hvilke områder der jordkabel skal vurderes. Først når utredninger er gjort kan Lnett være mer konkret om kostnadsforskjellen mellom luftledning og jordkabel på ulike delstrekninger og sammenstille dette med andre vurderinger. Stortinget har åpnet for at tredjepart kan betale merkostnadene det har å legge jordkabel på en bestemt strekning, slik at ikke nettleien til alle kunder blir påvirket. Lnett har dialog med Stavanger kommune for å avklare om det er aktuelt i dette prosjektet. Det er viktig å få oppgradert dette strømnettet på grunn av alder og for å sikre nok kapasitet til å dekke behovet for økt strømforbruk framover. Der er flere kunder som ønsker tilknytning i dette området, og som i utgangspunktet ikke får gjennomført sine planer før nytt strømnett er bygget.

Torbjørn Grødem, prosjektleder i Lnett