Sommarstemning i Ramsvik, ein turistmagnet i Sjernarøyane.
Sommarstemning i Ramsvik, ein turistmagnet i Sjernarøyane.

-Tøffare kamp om turistane enn nokon gong